Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Opłata OZE

Opłata OZE jest to jedna ze składowych rachunku wystawianego odbiorcom przez dystrybutorów energii. Opłatę zaczęto pobierać od 1 lipca 2016 roku, czyli od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o OZE, zawierającej nowe mechanizmy wsparcia producentów zielonej energii. Opłata OZE wynika z funkcjonowania mechanizmów wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w ramach systemu aukcyjnego oraz w ramach przeznaczonych dotąd dla mniejszych instalacji biogazowych i wodnych systemów FiT/FiP.

Przez kogo jest ustanawiana opłata OZE?

Na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii informację w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na każdy rok kalendarzowy ogłasza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Informacja o niej udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej URE, w terminie do dnia 30 listopada i obowiązuje na następny rok.

Na co przeznaczana jest opłata OZE?

Opłata OZE, którą odbiorcy energii elektrycznej płacą dystrybutorom energii wykorzystywana jest na pokrycie finansowania funkcjonujących w Polce mechanizmów wsparcia OZE. Wytwórcy, zapewniając sobie finansowanie poprzez aukcję OZE lub rozliczanie energii na TGE, korzystają z finansowego wsparcia publicznego, którego podstawą jest pobierana od odbiorców opłata OZE. Z kolei, jak wynika z ustępu 3 ww. przepisu, stawkę opłaty OZE ustala się w złotych z dokładnością do jednego grosza za MWh.

Co o opłacie OZE stanowi ustawa?

Artykuł 95 ustawy o odnawialnych źródłach energii stanowi, że operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego pobiera opłatę, zwaną dalej “opłatą OZE”, związaną z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Opłata OZE przeznacza jest na pokrycie ujemnych sald ze sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii oraz morskich farmach wiatrowych. Opłata służy również do pokrycia kosztów utrzymania, rozbudowy i modyfikacji internetowej platformy aukcyjnej.

Jak kształtowały się stawki opłaty OZE w ostatnich latach?

Z powyższej tabeli wynika, że najwyższa stawka netto opłaty OZE od momentu jej wprowadzenia miała miejsce w 2017 r. Co ciekawe przez następne trzy lata wynosiła ona 0,00 zł, by w 2021 r. wzrosnąć do 2,20 zł, a w obecnym roku zmniejszyć się do 0,90 zł. Wahania te wynikają z uwarunkowań między innymi na Towarowej Giełdzie Energii oraz aukcji OZE. Przez trzy lata opłata OZE nie była pobierana, ponieważ w latach poprzednich zostały zgromadzone wystarczające środki, które pokryły koszty systemów wsparcia FIT i FIP.

Źródła:
1. Gram w zielone [czytaj więcej]
2. Urząd Regulacji Energetyki [czytaj więcej]
3. Hymon [czytaj więcej]
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Hubert Spychalski
Hubert Spychalski

Członek Stowarzyszenia „Z energią o prawie”