Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Polityka prywatności

1.     Cel Polityki

Niniejsza Polityka prywatności opisuje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych w związku z korzystaniem z witryny internetowej Stowarzyszenia „Z energią o prawie” na domenie zeop.pl. Zawarte w niej informacje wskazują na sposoby wykorzystywania przez ZEOP Twoich danych osobowych, co odbywa się w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

Naszym celem jest zapewnienie Tobie poczucia bezpieczeństwa przy korzystaniu z naszych stron, więc ochrona Twoich danych stanowi dla nas niezwykle istotny element.  Przetwarzając Twoje dane osobowe dokładamy wszelkich starań, aby robić ro rzetelnie i przejrzyście, chroniąc Twoją prywatność.

2.     Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „Z energią o prawie” z siedzibą w Toruniu przy ul. Reja 19/1, 87-100 Toruń. Z administratorem możesz kontaktować się nie tylko osobiście i listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, lecz również za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomości e-mail na adres kontakt@zeop.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 730 025 149.

3.     Przetwarzane dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe, które podajesz, pozostawiasz lub do których możemy uzyskać dostęp w związku z Twoim korzystaniem z witryny. Zbieramy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarzadzania stroną, zapewnienia sprawnego jej działania oraz oferowanych w jej ramach funkcjonalności, a także w związku ze świadczonymi za jej pośrednictwem usługami.

W odniesieniu do poszczególnych procesów przetwarzania danych osobowych zakres przetwarzanych danych osobowych będzie inny. Szczegółowe informacje na temat przetwarzanych danych przedstawiamy poniżej.

Podanie przetwarzanych w witrynie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może okazać się niezbędne, jeśli będziesz chciał skorzystać z pewnych oferowanych możliwości.

4.     Odbiorcy danych osobowych

Dane zbierane za pośrednictwem naszej strony przechowujemy na serwerach, korzystając z usług OVH Cloud. Również na tych samych serwerach znajdują się dane z poczty elektronicznej utworzonej na domenie zeop.pl. Zawarliśmy z OVH Cloud umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, gdyż podmiot ten gwarantuje odpowiednie środki służące zabezpieczenie danych osobowych.

Wszelkie informacje na temat ochrony danych osobowych stosowanej przez OVHCloud znajdziesz na ich stronie internetowej pod adresem https://www.ovhcloud.com/pl/personal-data-protection/.

W odniesieniu do poszczególnych procesów przetwarzania danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być również inne podmioty. Informacje na ich temat przedstawiamy poniżej.

5.     Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem witryny internetowej przechowywane są przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania. Niekiedy okres ten może być dłuższy, zwłaszcza w sytuacji przechowywania danych osobowych do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub gdy dłuższy okres przechowywania danych wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym z obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentacji księgowej.

Szczegółowe informacje dotyczące okresu przechowywania Twoich danych osobowych w odniesieniu do poszczególnych procesów przetwarzania danych osobowych przedstawiamy poniżej.

6.     Prawa osób, których dane dotyczą

Dlatego, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, przysługuje Ci szereg praw, które niekiedy uzależnione są od podstaw przetwarzania danych w konkretnym procesie. Poniżej przedstawiamy informacje na temat Twoich uprawnień.

a.      prawo dostępu do danych osobowych
   • Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące.
   • Jeżeli administrator przetwarza dane osobowe, to osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji na temat przetwarzania jej danych.
   • Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem.
   • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
b.      prawo do sprostowania danych
   • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
   • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, również poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
c.       prawo do usunięcia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli:

   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • osoba, które dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
   • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
d.      prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:

   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
e.      prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, jeżeli:

   • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy;
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi oraz ma prawo żądać, aby administrator danych osobowych przesłał jej dane osobowe innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 

f.        prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
   • Osoba, które dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Prawo to przysługuje, jeżeli przetwarzania danych osobowych odbywa się w oparciu o przesłankę wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, albo prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osoby trzeciej.
   • Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
g.      prawo wycofania zgody

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

h.      prawo niesienia skargi do organu nadzorczego

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Polskim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Urząd ma swoją siedzibę w Warszawie pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Oprócz skorzystania z poczty tradycyjnej, skargę może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail kancelaria@uodo.gov.pl, a także za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

7.     Realizacja praw osób, której dane dotyczą

W celu realizacji swoich praw wskazanych powyżej, poza prawem złożenia skargi do organu nadzorczego, odpowiedni wniosek powinieneś przesłać pocztą tradycyjną na adres naszej siedziby (Stowarzyszenie „Z energią o prawie”, ul. Reja 19/1, 87-100 Toruń) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@zeop.pl.

W terminie miesiąca od otrzymania wniosku udzielimy Tobie informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem realizacji prawa. W razie potrzeby termin ten może zostać wydłużony do trzech miesięcy. 

8.     Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe, jakie pozostawiasz w naszej witrynie internetowej, nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego przetwarzania, w wyniku którego mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec Ciebie.

9.     Poszczególne procesy przetwarzania danych osobowych w witrynie internetowej Stowarzyszenia „Z energią o prawie”
a.      Newsletter

Na stronie pod adresem https://zeop.pl/newsletter/ masz możliwość zapisania się do newslettera. Kiedy tego dokonasz, my przetwarzamy dane osobowe w celu wysyłki newslettera do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie takich wiadomości i dobrowolnie podały swoje dane osobowe. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą oraz nasz prawnie uzasadniony interes w postaci marketingu bezpośredniego. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera, nie dłużej niż okres świadczenia usługi newslettera. 

W zakresie realizacji usługi newslettera przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci adresu e-mail.

Przy realizacji usługi newslettera korzystamy z usług FreshMail sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem al. 29 Listopada 155c (31-406 Kraków), NIP 6751496393. Usługodawcy udostępniamy wyłącznie Twój adres e-mail. Platforma będzie pozyskiwała dane statystyczne takie jak: geolokalizacja, aplikacja pocztowa, w której została otworzona wiadomość oraz urządzenie, na którym, została otworzona wiadomość (desktop, web lub mobile).

Wszelkie informacje na temat ochrony danych osobowych stosowanej przez Spółkę znajdziesz na jej stronie internetowej pod adresem https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/.

b.      Płatności internetowe

Naszym dostawcą usług płatniczych jest system płatności tpay, należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu pod adresem plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań (dalej w tym punkcie jako „Spółka”). Spółka ta jest odbiorcą Twoich danych osobowych, a w zakresie realizacji płatności także odrębnym ich administratorem.

W przypadku realizacji płatności za pośrednictwem systemu tpay Spółce udostępniamy następujące dane osobowe: numer zamówienia, opis płatności, kwota płatności, imię i nazwisko, adres e-miał, adres zamieszkania oraz numer telefonu. Wskazane dane będą udostępniane w celu wykonywania transakcji oraz potwierdzania jej wykonania. Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie udostępniania ich Spółce jest nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie udoskonalenia systemu dokonywania opłat i wpłacania darowizn na konto Stowarzyszenia „Z energią o prawie”.

Wszelkie informacje na temat ochrony danych osobowych stosowanej przez Spółkę znajdziesz na jej stronie internetowej pod adresem https://tpay.com/polityka-prywatnosci.

Płatności za pośrednictwem systemu tpay będą dokonywane w przypadku wpłacania darowizn oraz uiszczania opłat za udział w wydarzeniach, organizowanych okazjonalnie.

c.       Kontakt ze Stowarzyszeniem

Dane osobowe przetwarzamy również w celu realizacji kontaktu z osobami, które nawiązują z nami kontakt mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a także w celu zabezpieczenia roszczeń i obrony przed nimi oraz w celach dowodowych. Wówczas przetwarzanie obywa się w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w postaci przekazywania stosownych informacji, odpowiadania na zadane pytania, prowadzenia działań niezbędnych do nawiązania współpracy oraz zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi i w celach dowodowych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji kontaktu, udzielenia odpowiedzi na pytanie, a następnie przez okres dwóch lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu.

W zakresie realizacji tego celu przetwarzane są dane niezbędne, zależne od drogi kontaktu i sprawy, w szczególności:

   • w zakresie kontaktu telefonicznego: imię i nazwisko oraz numer telefonu;
   • w zakresie kontaktu pocztą elektroniczną: imię i nazwisko oraz adres e-mail;
   • w zakresie kontaktu pocztą tradycyjną: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

W zakresie kontaktu drogą poczty tradycyjnej odbiorcą Twoich danych będzie Poczta Polska S.A. lub inny podmiot świadczący usługi pocztowe lub kurierskie. W zakresie drogą poczty elektronicznej odbiorcą Twoich danych będzie OVHCloud.

Kontaktując się z nami staraj się nie podawać danych nadmiarowych, wykraczających poza zakres danych niezbędnych do załatwienia danej sprawy.

d.      Formularz kontaktowy

W naszej stronie pod adresem … znajduje się formularz kontaktowy, w ramach którego zbieramy Twoje dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci wprowadzenia prostej formy kontaktu z osobami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia załatwiania sprawy, w której celu zostały zebrane dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia, w którym nastąpił ostatni kontakt z Twojej strony.

e.      Przetwarzania danych osobowych darczyńców

W każdej chwili możesz nas wesprzeć, przekazując tradycyjne przelewy na rachunek bankowy. Celem przetwarzania danych osobowych jest ewidencja wpłacanych darowizn na cele statutowe oraz realizacja obowiązków dotyczących rachunkowości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarta między ZEOP-em a darczyńcą umowa darowizny oraz wypełnienie obowiązków ciążących na administratorze wynikających z przepisów dotyczących rachunkowości.

W przypadku otrzymywania darowizny przelewem tradycyjnym przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank: imię i nazwisko, numer rachunku bankowego, kwota darowizny, adres.

f.        Media społecznościowe

Oprócz naszej strony internetowej prowadzimy również profile w mediach społecznościowych:

oraz  grupy:

Korzystając z tych platform posiadamy status współadministratora wobec danych, jakie zostawiasz na tych profilach,  szczególności imię i nazwisko lub nick, zdjęcie, dane przedstawione w komentarzach, postach lub wiadomościach. W zakresie zbierania anonimowych danych statystycznych przetwarzamy również takie dane jak w szczególności płeć, wiek, dane lokalizacyjne, Twoja branża, sprzęt z jakiego korzystasz (komputer czy urządzenie mobilne). 

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest umożliwienie naszego kontaktu z użytkownikami tych platform oraz promowanie naszej działalności, a także zbieranie danych w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci kontaktowania się z użytkownikami tych platform, promowanie własnej działalności oraz zbieranie danych statystycznych.

Dane osobowe przechowujemy do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, zaprzestania obserwowania lub subskrybowania określonego profilu, cofnięcia polubienia posta lub usunięcia komentarza, a także do czasu usunięcia naszego profilu z danej platformy. Dane mogą być również przetwarzane przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania. 

Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych osobowych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani. Informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych możesz znaleźć na ich stronach pod adresem:

g.      Rekrutacja na praktyki

Na naszej stronie internetowej pod adresem https://zeop.pl/rekrutacja/ udostępniamy ogłoszenia na temat rekrutacji na praktyki, jakie można odbywać w naszych zespołach. W celu przeprowadzenia rekrutacji na naszej stronie przetwarzamy dane w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych i statusu studenta w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy z kandydatem na praktykanta.

Odbiorcą Twoich danych osobowych jest OVHCloud.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego.

h.      Inne przestrzenie przetwarzania danych osobowych

Okazjonalnie dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach niż wskazane powyżej. Szczegółowe klauzule informacyjne umieszczane będą przy formularzach służących do zbierania danych osobowych.

Do okazjonalnego przetwarzania danych osobowych mogą zostać zaliczone przykładowo przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją określonego wydarzenia. 

10.    Zmiana polityki prywatności

Zapewniamy, że niniejsza Polityka prywatności wypełnia aktualne wymogi nakładane na nas przepisami obowiązującego prawa, w szczególności przepisami RODO. Zobowiązujemy się do regularnego przeglądania niniejszej Polityki prywatności. Zastrzegamy możliwość wnoszenia do niej zmian w każdym czasie, w szczególności, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów państwowych i unijnych, a także w przypadku zmiany technologii wykorzystywanej do przetwarzania danych osobowych w naszej witrynie internetowej.

Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności miała miejsce 30 września 2023 r.

Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się na naszych stronach.