Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
PRZEZ STOWARZYSZENIE „Z ENERGIĄ O PRAWIE”
z dnia 30 września 2023 r.

 
1. Postanowienia ogólne
 
 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) ustala się niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy dokument określa:
  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  • tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin jest udostępniany w wersji elektronicznej w witrynie internetowej Stowarzyszenia „Z energią o prawie” na domenie zeop.pl. Na żądanie Usługobiorcy, Usługodawca doręcza niniejszy dokument w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
  • Usługodawca, Stowarzyszenie, ZEOP – Stowarzyszenie „Z energią o prawie” z siedzibą w Toruniu przy ul. Mikołaja Reja 19/1, 87-100 Toruń, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000973549, NIP: 9562366053, REGON: 387925057.
  • Usługobiorca, Użytkownik – podmiot korzystający z usług Stowarzyszenia „Z energią o prawie”, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  • Prawo telekomunikacyjne – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zm.).
  • Portal – witryna internetowa Stowarzyszenia „Z energią o prawie”, na domenie zeop.pl.
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
  • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
  • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
  • Usługa, Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie „Z energią o prawie” opisane w § 2. niniejszego Regulaminu.
  • Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi.
 5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Portalu.
 6. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek Usług, opisanych w § 2., jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Usługobiorcę warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
   
2. Rodzaje i zakres Usług objętych Regulaminem
Regulamin dotyczy następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie „Z energią o prawie”:
 1. Newsletter – Usługa polegająca na wysyłaniu elektronicznego biuletynu o nowościach na Portalu, za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów, poprzez moduł mailingowy. Usługa dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich użytkowników sieci Internet. Formularz rejestracyjny, stanowiący jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymywanie Newslettera, dostępny jest na stronie pod adresem https://zeop.pl/newsletter/ oraz https://zeop.pl/blog/, a także w okienku, które pojawia się na ekranie, przy pierwszym otwarciu strony internetowej. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Aby tego dokonać należy przenieść się na sam dół wiadomości e-mail zawierającej newsletter, odszukać treść: “Jeżeli nie chcesz dłużej otrzymywać wiadomości w ramach newslettera, kliknij tutaj.” oraz kliknąć w hiperłącze podpięte do zwrotu “kliknij tutaj”. Usunięcie adresu e-mail następuje automatycznie po kliknięciu. Usługobiorca, składając zamówienie na otrzymywanie Newslettera, godzi się na otrzymywanie zawartych w nim informacji, także jeżeli mają one charakter informacji handlowej;
 2. Płatności internetowe – Usługa polegająca na realizacji płatności za pośrednictwem systemu płatności tpay, należącego do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu pod adresem plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, umożliwiająca Usługobiorcom dokonywanie opłat za udział w wydarzeniach i wpłacanie darowizn na konto Stowarzyszenia „Z energią o prawie”. Usługa dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich użytkowników sieci Internet. Płatności internetowe dostępne są na stronie Stowarzyszenia pod adresem https://zeop.pl/wesprzyj-nas/ oraz będą udostępniane każdorazowo na stronach dedykowanych płatnym wydarzeniom organizowanym lub współorganizowanym przez Stowarzyszenie. Z poziomu danej Strony Usługobiorca przekierowywany jest na platformę pośrednika płatności celem sfinalizowania transakcji. Szczegółowe zasady dokonywania płatności za pośrednictwem systemu tpay określa regulamin dokonywania płatności dostępny w panelu transakcyjnym oraz na stronie internetowej pośrednika.
   
3. Dodatkowe informacje o Usługach
 
 1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że Usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
  • złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
  • programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
  • spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
  • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
  • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.
 1. Użytkownik, aby uniknąć zagrożeń opisanych w § 3. ust. 2 winien zaopatrzyć urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje celem skorzystania z Portalu oraz Usług w stale aktualizowany program antywirusowy. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
  • włączona zapora sieciowa (ang. firewall);
  • aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
  • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
  • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
  • wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;
  • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
  • szyfrowanie transmisji danych;
  • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
  • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.
 2. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca, zawarte są w Polityce plików cookies Stowarzyszenia „Z energią o prawie”.
 3. Celem skorzystania z Usługi, użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
  • dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 kbps dla użytkownika);
  • posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
  • dostęp do aktualnej wersji przeglądarki internetowej: m.in.: Microsoft Edge, Mozilla Firefox lub Google Chrome, i inne.
 
  4. Warunki świadczenia Usług
 1. Stowarzyszenie świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Stowarzyszenia następujących treści:
  • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Stowarzyszenia lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  • naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.
 4. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Stowarzyszenie ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 5. ZEOP nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Stowarzyszenia.
 6. Niezależnie od powyższego Stowarzyszenie ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.
 
  5. Dane osobowe Usługobiorcy
 1. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi dotyczy adresów e-mail, podawanych przy rejestracji do Usługi Newslettera.
 2. Usługodawca oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych w sieciach teleinformatycznych Stowarzyszenia określa Polityka prywatności.
 
  6. Prawa własności intelektualnej
 1. Wszelkie prawa do treści zawartych na Portalu oraz będących składnikiem Usług, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez Stowarzyszenie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych na Portalu oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
 3. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) prezentowany na stronie internetowej www.zeop.pl nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Stowarzyszenia.
 
  7. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Usług, jak i innych kwestii związanych z Usługami można przesyłać na adres email: kontakt@zeop.pl bądź pisemnie – na adres siedziby Stowarzyszenia.
 2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej).
 4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 (trzydziestu) dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 
  8. Postanowienia końcowe
 1. Stowarzyszenie zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie Usługodawcy i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
 2. Korzystanie przez użytkownika z Portalu lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, z wyłączeniem sytuacji, gdy Usługobiorcą jest konsument.