O Nas

Stowarzyszenie „Z energią o prawie” powstało w 2020 r. W swojej działalności członkowie kładą szczególny nacisk na propagowanie wiedzy dotyczącej energetyki, a także podejmowanie działań przybliżających odbiorcom zagadnienia związane z ową dziedziną. Dzięki współpracy z ekspertami związanymi z branżą energetyczną, a także prawnikami, materiały publikowane przez organizację zawsze są na najwyższym poziomie. ZEOP to jednak nie tylko działania teoretyczne, ale przede wszystkim praktyka. Stowarzyszenie jest organizatorem wydarzeń takich jak: konferencje, kongresy, seminaria, szkolenia, kursy, warsztatów, webinary, a także wykłady. Ponadto realizuje kampanie edukacyjne związane z szerzeniem wiedzy dotyczącej energetyki i zrównoważonego rozwoju oraz opiniuje działania podejmowane w zakresie sektora energetycznego, także w sferze prawnej. Członkowie stowarzyszenia biorą udział w pracach grup roboczych Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki, a także Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej.

Nasze cele

 • zrzeszanie osób związanych z sektorem energetycznym oraz zainteresowanych poszerzaniem wiedzy związanej z energetyką;
 • wspieranie rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonych surowców energetycznych;
 • prowadzenie działalności związanej z oświatą, kształceniem i wychowaniem w zakresie energetyki;
 • szerzenie świadomości ekologicznej i wpływu sektora energetyki na środowisko naturalne;
 • promowanie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz wdrażanych nowych rozwiązań technicznych w zakresie sektora odnawialnych źródeł energii;
 • analizowanie i opiniowanie aktów prawnych i innych dokumentów związanych z prawem energetycznym.

Statut Stowarzyszenia

Zarząd

Stowarzyszenie „Z energią o prawie” we wszystkich działaniach reprezentuje Zarząd, do którego należą:

Aleksander Tretyn

Prezes Zarządu

Małgorzata Kamonciak

Wiceprezes Zarządu

Hubert Spychalski

Członek Zarządu

Członkowie honorowi

dr Marcin Drewek

Członkostwo

Czy kierunek rozwoju sektora energetycznego jest Tobie obojętny? Jeśli przyszłość branży nie jest Tobie obojętna, wesprzyj nasze działania! W związku z ciągłym rozwojem jesteśmy otwarci na nowe, chętne do współpracy osoby oraz podmioty.

Szczegóły dotyczące kandydatury, jak i okresu próbnego, znaleźć można w Statucie Stowarzyszenia.

Członek Zwyczajny

Członkiem stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem. 

Kandydat na członka zwyczajnego po złożeniu pisemnej deklaracji zobowiązany jest zapoznać się ze Statutem oraz pomyślnie i bez zastrzeżeń ukończyć co najmniej 2-miesięczny okres próbny, podczas którego wykaże się zaangażowaniem w pracę Stowarzyszenia. Podczas trwania okresu próbnego kandydat wykonuje zadania powierzone mu przez Zarząd. Po upływie okresu próbnego Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia kandydata na członka zwyczajnego.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 • czynnego uczestnictwa w zebraniach Walnego Zebraniu Członków;
 • zabierania głosu we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, zgłaszania wniosków i postulatów;
 • biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia;
 • korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • uczestnictwa w zebraniach Walnego Zebraniach Członków;
 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;
 • przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 • regularnego opłacania składek członkowskich.

Członek Wspierający

Członkiem stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem oraz osoba prawna. 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później, niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji.

Członek wspierający nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia. Ma jednak głos doradczy w przewidzianych Statutem pracach Władz Stowarzyszenia. Poza tym posiada takie prawa jak członkowie zwyczajni. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Członek wspierający jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

Członkowie Wspierający Złoci

Członkowie Wspierający Srebrni

Wesprzyj nas

Jeśli zainteresowały Cię działania naszego stowarzyszenia, chcesz wspierać rozwój zrównoważonego miksu energetycznego i transformację energetyczną, uprzejmie zapraszamy do składania darowizn na cele statutowe naszej organizacji. Jeśli przyszłość polskiej i światowej energetyki nie jest Tobie obojętna, razem twórzmy lepszą przyszłość!

Nr konta: 71 1140 2004 0000 3402 8093 1841
mBank

Stowarzyszenie „Z energią o prawie”
ul. Reja 19/1, 87-100 Toruń

Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe