Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Umowa o przyłączenie do sieci

Umowa o przyłączenie do sieci – dokument zawierany pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się przesyłem, bądź dystrybucją energii lub paliw gazowych a podmiotem ubiegającym się o przyłączenie do sieci. 

Rodzaje umów o przyączenie do sieci.

W praktyce możemy rozróżnić dwa rodzaje umów – bezinwestycyjne oraz inwestycyjne.

 • Pierwsza dotyczy sytuacji, w której sieć jest gotowa na przyłączenie naszej nieruchomości.
 • Umowy inwestycyjne są natomiast zawierane wtedy, gdy dystrybutor musi dokonać nakładu pracy budowlano-inwestycyjnej. 

Przykładowe warunki umowne.

Warunków umowy o przyłączenie do sieci jest dużo, w swojej treści dokument powinien między innymi zawierać:

 • termin realizacji przyłączenia;
 • wysokość opłaty za przyłączenie;
 • miejsce rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu przyłączanego;
 • zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia;
 • wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo‐rozliczeniowego i jego parametrów;
 • harmonogram przyłączenia;
 • warunki udostępnienia przedsiębiorstwu energetycznemu nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia;
 • przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie energii;
 • ilości energii przewidzianych do odbioru;
 • moc przyłączeniową;
 • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie;
 • okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.

Obowiązek zawarcia umowy.

Dystrybutor energii (OSD) jest zobowiązany do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tej energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru.

Źródło