Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ENTSO-E)

Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ENTSO-E) – (ang. European Network of Transmission System Operators for Electricity).

Początki ENTSO-E.

Organizacja powstała w grudniu 2008 r. i funkcjonuje na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003.

Dlaczego powołano Europejską Siec Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych?

Celem ENTSO-E jest promowanie niezawodnej pracy, optymalne zarządzanie oraz zrównoważony rozwój paneuropejskiego systemu przesyłowego energii elektrycznej dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw oraz zaspokojenia potrzeb wewnętrznego rynku energii elektrycznej.

Organizacja, jako jedyna zrzesza operatorów systemów przesyłowych, reprezentuje operatorów wobec interesariuszy, w tym instytucji i organów Unii Europejskiej, w tym Komisji Europejskiej oraz Agencji do Spraw Współpracy Regulatorów Energii (ACER).

Działalność na poziomie narodowym oraz regionalnym międzynarodowym.

Działalność prowadzona przez organizacje ETSO (European Transmission System Operators) i UCTE (Union for the Coordination of the Transmission of Electricity) oraz regionalne stowarzyszenia operatorskie: krajów skandynawskich, krajów bałtyckich, Wielkiej Brytanii i Irlandii, została inkorporowana do ENTSO-E.

Źródło