Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Okiem eksperta 4

Co reforma planowania przestrzennego przyniesie branży OZE?

Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Nowelizacja”) została uchwalona 26 maja 2023 r. większością 238 głosów¹. Ustawa 1 czerwca 2023 r. trafiła do Senatu, który będzie mógł jeszcze wprowadzić do niej poprawki. Szum wokół branży OZE nie zdążył jeszcze opaść po nie do końca udanej liberalizacji zasady 10H, gdy ustawodawca postanowił namieszać raz jeszcze, wprowadzając do planowanej od kwietnia 2022 r. reformy planowania przestrzennego niekorzystny dla inwestorów w elektrownie fotowoltaiczne przepis.

MPZP dla instalacji PV

Przepis ten ustanawia wymóg lokalizowania niezamontowanych na budynku instalacji OZE (co w praktyce sprowadza się do wolnostojących instalacji PV) na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: „MPZP” lub „Plan”) w trzech przypadkach. Pierwszym z nich są użytki rolne klas I – III oraz grunty leśne, na których zawsze, niezależnie od mocy zainstalowanej elektrycznej, instalację PV będą musiały być lokalizowane na podstawie MPZP. Około 1/4 powierzchni gruntów ornych w Polsce stanowią grunty klasy I – III². Z kolei grunty leśne to ponad 30% powierzchni obszarów wiejskich³. To już znaczne ograniczenie, a nie przeszliśmy nawet do omówienia drugiego z trzech przypadków – jest nim IV klasa gruntu, pod warunkiem, że moc zainstalowana elektryczna instalacji przekracza 150 kW lub instalacja ta, niezależnie od mocy, wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Klasy IV gruntu to ok. 40% powierzchni gruntów ornych. Niestety już niezależnie od mocy, każda inwestycja PV na gruncie klasy IV będzie podchodziła pod obowiązek lokalizowania instalacji na podstawie MPZP, gdyż każdy taki projekt będzie docelowo dotyczył działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Trzeci przypadek implikujący obowiązek MPZP to każda instalacja, niezależnie od klasy gruntu, jeśli jej moc zainstalowana elektryczna przekracza 1 MW. Znaczna większość inwestycji PV przekracza ten próg, co w praktyce sprowadza się do tego, że na podstawie art. 14 ust. 6 właściwie wszystkie projekty będą musiały być przewidziane w MPZP.   A dlaczego stanowi to aż takie utrudnienie? Gminy niechętnie uchwalają MPZP, czego głównym powodem jest wysoki koszt – sporządzenie opracowań na potrzeby planu wynosi 2000 zł za 1 ha⁴, co przy średniej wielkości wsi przekracza kwotę miliona złotych. Do sumy tej nie wliczamy kosztów sporządzenia studium, utrzymania służb planistycznych czy ewentualnych odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości, a co za tym idzie, kwota ta w rzeczywistości jest jeszcze większa. Przeszkoda finansowa zniechęca mniejsze gminy od sporządzania MPZP, skutkując pokryciem planistycznym Polski na poziomie niewiele ponad 30% powierzchni kraju⁵. Nawet gdy już znajdą się środki i chęci na uchwalenie takiego Planu, pozostaje oczekiwanie na jego sporządzenie, które średnio trwa ok. roku, a które potrafi się przeciągnąć nawet do lat 5. Zgodnie z uzasadnieniem, ta niekorzystna regulacja została wprowadzona na „potrzeby zachowania ładu przestrzennego i w celu przeciwdziałania konfliktom społecznym”⁶. Z tego też powodu „wskazano jednak, że lokalizacja OZE o dużej mocy powinna przebiegać za pośrednictwem planów miejscowych”⁷.

Zintegrowany plan inwestycyjny

Powyższe może niejako łagodzić instytucja zintegrowanego planu inwestycyjnego (dalej: „ZPI” lub „Plan Zintegrowany”). Plan zintegrowany ma być nowym narzędziem planistycznym i jednocześnie szczególną formą MPZP, której wyjątkowość przejawia się na kilku płaszczyznach. Plan Zintegrowany może być uchwalony na wniosek inwestora, złożony za pośrednictwem organu wykonawczego gminy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta). Obszar ZPI jest mniejszy niż w przypadku MPZP, gdyż obejmuje teren inwestycji głównej i inwestycji uzupełniającej. Plan zintegrowany może zostać uchwalony zarówno na obszarach nieobjętych MPZP, jak i tam, gdzie taki MPZP obowiązuje – MPZP, po wejściu w życie ZPI, traci moc obowiązującą w takim zakresie, w jakim dotyczy terenu objętego Planem Zintegrowanym. W toku uchwalania ZPI i po przeprowadzeniu negocjacji oraz konsultacji społecznych, organ wykonawczy gminy zawiera w imieniu gminy z inwestorem (lub kilkoma inwestorami, jeśli złożyli oni jeden wniosek o uchwalenie ZPI) umowę urbanistyczną w formie aktu notarialnego. W jej ramach inwestor może zobowiązać się do pokrycia całości lub części kosztów poniesionych przez gminę w zakresie uchwalania ZPI, jak również do przekazania na rzecz gminy nieruchomości stanowiących część przedmiotu inwestycji głównej czy w końcu do pokrycia całości lub części kosztów realizacji inwestycji uzupełniającej, w tym do zapłaty ceny za nieruchomość, na której ma być realizowana inwestycja uzupełniająca, a której właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest osoba trzecia. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, „wprowadzona możliwość podpisania umowy urbanistycznej spowoduje, że gmina i inwestor będą mogli kształtować jasne oczekiwania względem siebie w zakresie realizacji oraz finansowania inwestycji uzupełniających, w tym infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i usług społecznych”⁸. Regulacja ta ma kluczowe znaczenie. Jako że główną przeszkodą dla uchwalania MPZP jest ich koszt, inwestorzy byliby skłonni do sfinansowania takiego przedsięwzięcia – żaden przepis wprost tego nie zakazuje, ale i nie dopuszcza. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają budżet gminy. Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, darowizny na rzecz gminy stanowią źródło dochodów własnych gminy. Mimo tego, każdy z pewnością intuicyjnie nawet wyczuwa, że działalność taka mogłaby zostać uznana za korupcję – stąd też w doktrynie i orzecznictwie istnieje spór odnośnie do legalności finansowania MPZP przez inwestora. Naprzeciw ewentualnym niekorzystnym skutkom uznania takiego działania za nielegalne wychodzi właśnie ustawodawca i jego Plan Zintegrowany, gdyż „rozwiązanie to pozwoli na zachowanie jawności finansowania i zlikwiduje możliwe w tym zakresie nadużycia”⁹. Pozostaje jednak na koniec pytanie, czy Plan Zintegrowany zostanie zachowany w wersji ustawy, która trafi na prezydenckie biurko oraz, czy w przypadku wejścia w życie tych regulacji faktycznie spełni on swoją rolę i przyczyni się do umożliwienia finansowania planów miejscowych przez inwestorów, co pozwoli w konsekwencji przyspieszyć zieloną transformację Polski (oczywiście dopiero w perspektywie kolejnych lat).

Plan ogólny gminy

Ustawodawca na łamach Nowelizacji proponuje zastąpienie studium nowym narzędziem planistycznym – planem ogólnym gminy (dalej: „Plan Ogólny”). Jegkrzrzagospodarowania terenu (dalej: „WZ”). Jak podnosi się w uzasadnieniuat „zbyt rozbudowany oraz cechujący się dużą niespójnością w zakresie przyjmowanego stopnia szczegółowości w formułowaniu ustaleń, przyjmowanej terminologii, układu tekstu, co stanowi istotną barierę na drodze do integracji informacji o ustaleniach tego dokumentu na poziomie kraju”¹⁰  . Plan Ogólny ma być dokumentem wyróżniającym się znaczną standaryzacją, zwięzłością i kompleksowością, co w konsekwencji ma przyczyniać się do zwiększenia pokrycia planistycznego kraju. Plan Ogólny będzie miał również wyższą rangę niż studium. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2014 r., sygn. akt II OSK 2572/12, „uchwała w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie jest […] aktem prawa miejscowego, powszechnie obowiązującym. Takim aktem jest tylko miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który kształtuje sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Studium jest aktem polityki przestrzennej, aktem prawa, ale tylko wewnętrznego, wiążącego jedynie organy gminy”¹¹. Z kolei nowy art. 13a ust. 7 przewidziany Nowelizacją stanowi, że Plan Ogólny jest aktem prawa miejscowego. Plan ogólny będzie wiążący dla ustaleń MPZP poprzez wyznaczenie obszarów dopuszczających zabudowę, a także będzie stanowił podstawę prawną wydania WZ. Takie rozwiązanie ma przeciwdziałać rozlewaniu się zabudowy. Plan ogólny nie będzie wiązał przy wydawaniu innych decyzji, w szczególności przy wydawaniu pozwolenia na budowę. Wejście w życie planu ogólnego nie powoduje utraty mocy przez już obowiązujące MPZP. Również zgodnie z uzasadnieniem „żaden przepis nie nakazuje dostosowywać planu miejscowego do planu ogólnego, jednakże, jeżeli plan miejscowy będzie nowelizowany, wtedy należy zapewnić jego zgodność z planem ogólnym”¹². Zaznaczyć należy również, że skoro ustawa wprost przewiduje możliwość finansowania Planu Zintegrowanego, będącego szczególnym rodzajem MPZP – a co za tym idzie, stanowiącego akt prawa miejscowego – to, w sytuacji, w której Plan Ogólny ma zostać zrównany rangą z MPZP, a nie został uwzględniony w przepisach umożliwiających zawarcie z gminą umowy urbanistycznej, to wydaje się, że Plan Ogólny nie będzie mógł być przedmiotem finansowania ze strony inwestora.

Zablokowanie możliwości wydawania WZ

Art. 65 Nowelizacji przewiduje, że studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin zachowują moc do dnia wejścia w życie planu ogólnego gminy w danej gminie, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r., i stosuje się do nich przepisy dotychczasowe. Pozostaje pytanie, czy taki termin jest wystarczający na uchwalenie planów ogólnych w gminach. Skutki mogą być katastrofalne, gdyż ustalenie WZ na wniosek złożony po 1 stycznia 2026 r. jest możliwe, jeżeli w danej gminie wszedł w życie plan ogólny gminy, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy terenu położonego w więcej niż jednej gminie – jeżeli w tych gminach weszły w życie plany ogólne gmin. W konsekwencji brak planu ogólnego w 2026 r. powoduje zablokowanie możliwości wydawania WZ.

Terminowe decyzje WZ

Ale na tym nie koniec – ustawodawca proponuje rewolucję również w decyzjach o warunkach zabudowy, skracając ich ważność do zaledwie 5 lat. Na ten moment WZ wydawana jest bezterminowo, stąd przewidywany termin wygaśnięcia WZ w postaci upływu 5 lat od uprawomocnienia się decyzji stanowi rewolucyjną zmianę. Termin ten nie będzie miał zastosowania do decyzji już prawomocnych.

Aktualnie planowany przepis stanowi o terminie 5-letnim, ale jeszcze 26 maja 2023 r. odbyło się głosowanie nad poprawką skracającą ten okres do lat 2. Mało tego, termin 2-letni miał znajdować zastosowanie również do WZ, które stały się prawomocne przed dniem wejścia w życie tych przepisów.

Przepisy przejściowe

Kluczowym przepisem przejściowym z perspektywy branży OZE jest art. 58 Nowelizacji, zgodnie z którym do dnia utraty mocy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w danej gminie, zmiana zagospodarowania terenu, dotycząca lokalizowania wolnostojących instalacji PV, może nastąpić również na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. W związku, z czym wnioskowanie o WZ przed wejściem w życie Nowelizacji pozwoli uniknąć konieczności lokalizowania elektrowni fotowoltaicznych na podstawie MPZP, jednak niekoniecznie umożliwi ucieczkę przed 5-letnim terminem ważności.

Podsumowanie

Zdecydowanie rok 2023 przyniósł i jeszcze przyniesie sektorowi energetycznemu wiele zmian. Duża część z nich niestety jest na niekorzyść branży OZE, co w konsekwencji będzie wpływało na spowolnienie zielonej transformacji i wyższe ceny energii niż te, które mogłyby być oferowane, gdyby tylko w naszym krajowym miksie było więcej energii z wiatru i słońca. Jeżeli Nowelizacja w niezmienionym brzmieniu wejdzie w życie, branżę fotowoltaiczną czeka znaczne spowolnienie. Z niecierpliwością, jak i obawą obserwujemy kolejne kroki, tym razem drugiej z izb parlamentu. Jeszcze możemy uniknąć zablokowania fotowoltaiki.

Przypisy:

[1]  Głosowanie nr 70 na 76. posiedzeniu Sejmu https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=9&nrposiedzenia=76&nrglosowania=70 (dostęp: 02.06.2023 r.)

[2]  Udział gruntów ornych w Polsce z podziałem na klasy gruntu Rys. Klasyfikacja gruntów ornych w Polsce https://blog.ongeo.pl/jak-sprawdzic-klase-gruntu-na-dzialce (dostęp: 02.06.2023 r.)

[3]  Analizy statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego: Obszary wiejskie w Polsce w 2020 r. str. 167

[4]  Ile kosztuje sporządzenie planu miejscowego? https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/gospodarka_przestrzenna/389032,Ile-kosztuje-sporzadzenie-planu-miejscowego.html (dostęp: 02.06.2023 r.)

[5]  https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/pan-obliczyla-wskaznik-pokrycia-planistycznego-dla-kazdej-z-2477-gmin-tabela (dostęp: 02.06.2023 r.)

[6]  Uzasadnienie do projektu UD369 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359051/katalog/12873843#12873843 (dostęp: 02.06.2023 r.)

[7]  idem

[8]  Uzasadnienie do projektu UD369 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359051/katalog/12873843#12873843 (dostęp: 02.06.2023 r.)

[9]  idem

[10]  idem

[11]  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2014 r., sygn. akt II OSK 2572/12 https://lexlege.pl/orzeczenie/62229/ii-osk-2572-12-wyrok-naczelny-sad-administracyjny/ (dostęp: 02.06.2023 r.)

[12]  Uzasadnienie do projektu UD369 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359051/katalog/12873843#12873843 (dostęp: 02.06.2023 r.)