Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

ACER (Agency for Cooperation of Energy Regulators) – Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, powołana do koordynacji i wspierania współpracy krajowych organów regulacyjnych. Utworzona została na mocy Rozporządzenia 713/2009, wchodzącego w skład 3 pakietu energetycznego. Oficjalne rozpoczęcie prac Agencji miało miejsce w marcu 2011. 

 

Czym zajmuje się Agencja?

Do głównych obowiązków Agencji, w stosunku do organów regulacyjnych należy m.in.:

 

  • wspieranie współpracy pomiędzy krajowymi organami regulacyjnymi oraz między organami regulacyjnymi na poziomie regionalnym i wspólnotowym, a także stwarzanie ram dla tejże współpracy;
  • wydawanie zaleceń, aby pomóc organom regulacyjnym i uczestnikom rynku w dzieleniu się dobrymi praktykami;
  • podejmowanie decyzji w kwestiach dostępu do infrastruktury transgranicznej i jej bezpiecznego eksploatowania, na wniosek krajowych organów regulacyjnych lub w przypadku braku porozumienia między regulatorami.

 

Główne zadania ACER.

W stosunku do operatorów systemów przesyłowych głównymi zadaniami ACER są:

 

  • monitorowanie współpracy regionalnej między OSP; opiniowanie statutów ENTSO-E oraz ENTSO-G oraz monitorowanie wykonywania przez nich zadań;
  • uczestniczenie w opracowywaniu kodeksów sieci; opracowywanie wytycznych ramowych (z którymi muszą być zgodne kodeksy sieci) i przedkładanie ich Komisji Europejskiej; monitorowanie wdrażania kodeksów sieci oraz wytycznych przyjętych przez Komisję; opiniowanie opracowanych przez ENTSO-E (Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych) i ENTSO-G (Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu) kodeksów sieci, ACER sam przygotowuje projekt kodeksu jeśli w wyznaczonym terminie nie zrobiły tego stowarzyszenia;
  • przedstawianie opinii na temat przygotowywanych przez ENTSO-E i ENTSO-G projektów rocznych programów prac oraz planów rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym; monitorowanie ich wdrażania. W przypadku stwierdzenia niespójności między takim planem a jego wdrażaniem, Agencja bada tego przyczyny i wydaje zalecenia dla operatorów systemów przesyłowych, krajowych organów regulacyjnych lub innych właściwych organów.

 

 

I wiele więcej…

 

Oprócz wymienionych wyżej zadań, ACER posiada uprawnienia do monitorowania rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego, a w szczególności cen detalicznych energii elektrycznej i gazu, dostępu do sieci, w tym dostępu do energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii oraz przestrzegania praw konsumentów.

Źródło