Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Biogaz

Biogaz to gaz powstający z przetworzenia organicznych związków zawartych w biomasie.

Po co nam biogaz?

Biogaz jest gazem palnym więc może zostać wykorzystany jako paliwo napędzające turbinę gazową produkując energię elektryczną, jako paliwo stosowane w kotle do wytwarzania ciepła lub jako paliwo napędzające silnik układu kogeneracyjnego.

Jak możemy pozyskać biogaz?

Najbardziej rozpowszechnioną techniką wytwarzania biogazu jest fermentacja metanowa, gdzie w warunkach beztlenowych fizyko-chemiczne procesy wspierane bakteriami metanowymi rozkładają masę organiczną do postaci gazowej. Biogaz może zostać po oczyszczeniu odpowiednio sprężony i wykorzystany jako paliwo napędzające pojazdy mechaniczne w transporcie. Takie rozwiązania dobrze znane są w Szwecji, a także Niemczech czy Austrii. Podział biogazów na rodzaje jest umowny i determinowany jest surowcem (biomasą), z którego biogaz jest wytwarzany.

Aktualny podział:

Obecnie wyróżniamy następujące rodzaje biogazów:

  • biogaz wysypiskowy – powstaje z rozkładu związków organicznych składowany na wysypiskach odpadów;
  • biogaz ściekowy – powstaje w wyniku rozkładu związków organicznych osadów ściekowych;
  • biogaz komunalny – powstaje w wyniku rozkładu związków organicznych biodegradowalnych odpadów komunalnych (np. zebranych liści z parków);
  • biogaz rolniczy – powstaje w wyniku rozkładu surowców pochodzenia rolniczego.

Biogaz rolniczy

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne dokonana przez ustawodawcę w dniu 8 stycznia 2010 r. wprowadziła definicję biogazu rolniczego określanego mianem paliwa gazowego otrzymywanego w procesie fermentacji metanowej z następujących surowców:

  • surowców rolniczych;
  • produktów ubocznych rolnictwa;
  • płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych;
  •  produktów ubocznych lub pozostałości przemysłu rolnospożywczego;
  •  biomasy leśnej.