Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Umowa PPA

Definicja umowy PPA

Umowa PPA czyli Umowa Power Purchase Agreement jest to umowa cywilnoprawna zawierana między wytwórcą energii a jej konsumentem. Jej definicja legalna została zawarta w Dyrektywie RED II (czyli Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych) w art. 2 pkt 17. W naszym porządku prawnym nie została ona do tej pory uregulowana. 

Zgodnie z Dyrektywą umowa zakupu odnawialnej energii elektrycznej oznacza umowę, na podstawie której osoba fizyczna lub prawna zgadza się na zakup odnawialnej energii elektrycznej bezpośrednio od producenta energii elektrycznej.

Charakter umów PPA

Po pierwsze, umowy typu cPPA mają przede wszystkim regulować zasady dostawy i odbioru energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii oraz zasady rozliczeń i odpowiedzialności stron.

Po drugie, umowy PPA są zawierane długoterminowo, co poczytuje się za ich dużą zaletę. Najczęściej okres ich trwania to 5-15 lat. W Europie typowo zawierane są na 15 lat. Standard amerykański wynosi 20 lat. Daje to pewną stabilizację.

Rodzaje umów PPA

W ramach umów PPA wyróżniamy kilka ich rodzajów. 

Umowa PPA „on site” dotyczy sytuacji, w której energia wprowadzana jest bezpośrednio do sieci wewnętrznej odbiorcy z instalacji zlokalizowanej bezpośrednio przy odbiorcy.

Umowa PPA „near site” reguluje sytuację, gdy energia wprowadzana jest do sieci i obejmuje mechanizmy małych operatorów systemu dystrybucyjnego. 

Umowę PPA „off site”  zawiera się, gdy z energii elektrycznej korzysta jeden bądź kilku różnych odbiorców, a ta energia jest przesyłana bezpośrednio poprzez sieć elektroenergetyczną przemysłową, z której każdy z nas korzysta.

Typy umów PPA

Możemy rozróżnić dwa typy umów PPA: Corporate PPA czyli korporacyjne umowy PPA oraz Merchant PPA czyli handlowe umowy PPA. 

Corporate PPA zawierana jest przez operatorów instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych z przedsiębiorstwem. 

Merchant PPA zawierają operatorzy instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych z dystrybutorami energii elektrycznej, którzy nabywają wyprodukowaną energię. Taki dystrybutor wprowadza energię elektryczną na giełdę, albo dostarcza energię elektryczną do określonego odbiorcy energii elektrycznej, co sprawia, że umowa staje się korporacyjną umową PPA.

 

Opracowała Małgorzata Kamonciak

źródła: 1, 2, 3