Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Konstrukcja Tymczasowych Kryzysowych Ram Unii Europejskiej w dobie rosnących cen energii

Koszt energii elektrycznej oraz poszczególnych nośników energii ma znaczący wpływ na rentowność oraz konkurencyjność unijnego przemysłu. Ze względu na agresję Rosji na Ukrainę doszło do destabilizacji rynku energii w UE. Wzrost średnich cen energii elektrycznej między sierpniem 2020 r. a sierpniem 2022 r. był ponad dziesięciokrotny. Natomiast średnie ceny gazu notowane na holenderskiej giełdzie TTF miały dni, w których ich wzrost był ponad trzydziestokrotny względem analogicznego okresu sprzed dwóch lat.

Skutki wzrostu cen energii

Niekontrolowane i radykalne wzrosty cen energii elektrycznej i gazu szczególnie mocno wpłynęły na funkcjonowanie sektorów energochłonnych tj. takich, w których ze względu na procesy technologiczne do wytworzenia produktu finalnego niezbędne jest wykorzystanie znacznej ilości energii (np. produkcja aluminium, cementu, nawozów, stali). Część takich zakładów zlokalizowanych w UE zdecydowała się na znaczne ograniczenie bądź nawet całkowicie wstrzymała produkcję w okresach najwyższych cen w 2022 r.

Tymczasowe Kryzysowe Ramy UE

Wiele Państw Członkowskich zdecydowało się na wsparcie przemysłu dla zapewnienia ciągłości produkcji oraz ochrony miejsc pracy w zakładach, które w największym stopniu odczuły wzrosty cen na rynku energetycznym. Dla zapewnienia jednolitych ram pomocowych Komisja Europejska (KE) w marcu 2022 r. opublikowała Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy[1]. TCF po pierwsze pełni rolę uelastycznienia zasad przyznawania pomocy publicznej – tak by Państwa Członkowskie mogły szybciej uruchomić wsparcie dla przedsiębiorców, po drugie w praktyce wskazuje ramy konstruowania programów pomocowych akceptowalnych dla Komisji Europejskiej, jako niezakłócających zasad rynku wewnętrznego UE.

Formy wsparcia dla przedsiębiorstw

KE zaprojektowała 3 rodzaje pomocy dla przedsiębiorstw[2]:

  • Ograniczone kwoty pomocy – Państwa Członkowskie będą mogły wprowadzać programy pomocy do 400 tys. EUR[3] na przedsiębiorstwo dotknięte kryzysem. Dopuszczone formy pomocy, to m.in.: dotacje bezpośrednie, ulgi podatkowe, pożyczki. Pomoc ta nie musi być bezpośrednio powiązana ze wzrostem cen energii, ponieważ kryzys i środki ograniczające skierowane przeciwko Rosji wpłynęły na gospodarkę na wiele sposobów, w tym spowodowały np. zakłócenia w łańcuchu dostaw.
  • Wsparcie płynności w formie gwarancji państwowych i subsydiowanych pożyczek – Państwa Członkowskie mogą przyznać[4] dotowane gwarancje państwowe lub pożyczki publiczne oraz dopłaty do oprocentowania.
  • Pomoc rekompensująca wysokie ceny energii – Państwa Członkowskie będą mogły częściowo rekompensować przedsiębiorstwom, w szczególności energochłonnym, dodatkowe koszty wynikające z podwyżek cen gazu i energii elektrycznej. Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach TCF obejmują szereg zabezpieczeń, które powinny zostać uwzględnione w programach krajowych, tj.: proporcjonalność stosowanych metod, warunków kwalifikowalności oraz wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Obowiązywanie TCF

Pierwotnie TCF miał obowiązywać do 31 grudnia 2022 r. Jednakże, w ramach przeprowadzonej oceny i nowelizacji ram w październiku 2022 r. zdecydowano o przedłużeniu obowiązywania wszystkich środków do 31 grudnia 2023 r.

Zmiany funkcjonowania TCF

Ramy funkcjonowania TCF zostały zmienione dwukrotnie w 2022 r. Pierwsza zmiana z lipca polegała na poszerzeniu TCF o środki: przyspieszające wprowadzanie energii odnawialnej oraz dekarbonizację przemysłu polegające na m.in.: stosowanie uproszczonych metod przetargowych dla inwestycji OZE czy wprowadzeniu specjalnych premii uzupełniających dla sektora MŚP. Nastąpiło także zwiększenie maksymalnych kwot pomocy dla poszczególnych sektorów[5]. Zmiana z października przede wszystkim przedłużyła funkcjonowanie TCF do końca 2023 r., a także wprowadziła nową pomoc na dodatkowe zmniejszenie zużycia energii elektrycznej (m.in. w formie rekompensat finansowych, dotacji bezpośrednich, pożyczek i gwarancji), uelastyczniła zasady udzielania wsparcia w związku z rosnącymi cenami energii oraz doprecyzowała kryteria oceny środków wspierających dokapitalizowanie. Po raz kolejny KE zaproponowała zwiększenie wartości wsparcia, tym razem do 2 mln EUR dla większości przedsiębiorstw[6]. Jednak w przypadku pomocy dla przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej[7] maksymalna kwota pomocy została zwiększona do 4 mln EUR[8].

TCF w Polsce

W 2022 r. Polski rząd kilkukrotnie skorzystał z możliwości zastosowania wsparcia zapewnionego w ramach TCF. W ramach wprowadzanych programów polscy przedsiębiorcy mogli skorzystać m.in. z programu gwarancji kredytów oraz faktoringu, czy dopłat lub rekompensat. Kolejnym, istotnym elementem wprowadzania wsparcia zgodnego z TCF w Polsce jest ustawa z dnia 29 września o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024, która daje możliwość uruchomienia w oparciu o uchwałę Rady Ministrów programu wsparcia rekompensującego przedsiębiorstwom energochłonnym wzrost cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Projekt mechanizmu został notyfikowany przez Komisję Europejską 20 grudnia 2022 r., a 3 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę o jego realizacji i naborze wniosków przez wyznaczonego operatora (NFOŚiGW). W puli programu jest 5 mld PLN. Wypłata środków nastąpi najprawdopodobniej w lutym tego roku. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przewiduje, że ze wsparcia skorzysta ok. 1000 firm, w tym przede wszystkim średnie i duże.

Podsumowanie

Podsumowując TCF, w warunkach zmieniającej się sytuacji gospodarczej, stanowi istotne uzupełnienie istniejącego zestawu narzędzi pomocy publicznej w Państwach Członkowskich, takich jak środki zapewniające przedsiębiorstwom rekompensatę za szkody poniesione bezpośrednio z powodu wyjątkowych okoliczności oraz środki określone w komunikatach Komisji w sprawie rozwoju sytuacji na rynku energii.

[1] Komunikat też zwany jest w skrócie TCF (ang. The Temporary Crisis Framework).

[2] Przedsiębiorstwo na gruncie TCF rozumiane jest jako grupa podmiotów powiązanych.

[3] Sektor rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury do 35 tys. EUR.

[4] Dla obu rodzajów wsparcia wprowadzono limity w zakresie maksymalnej kwoty pożyczki oparte o potrzeby operacyjne przedsiębiorstwa.

[5] Max 62 tys. EUR w rolnictwie, 75 tys. EUR w sektorach rybołówstwa i akwakultury oraz 500 tys. EUR we wszystkich pozostałych sektorach.

[6] W ramach sekcje 2.1. TCF, Sektor rolnictwa do 250 tys. EUR, rybołówstwa i akwakultury do 300 tys. EUR.

[7] Sekcja 2.4. TCF

[8] W tym dla przedsiębiorstw odnotowujących redukcję działalności gospodarczej do 100 mln EUR, dla przedsiębiorstw energochłonnych do 50 mln EURO, a dla przedsiębiorców energochłonnych z sektorów szczególnie dotkniętych z Załącznika 1 do TCF do 150 mln EUR.

Magdalena Józefecka

Magdalena Józefecka

Instytut Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, email: magdalena.jozefecka@gmail.com

Piotr Mikusek

Piotr Mikusek

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, email: piotr.mikusek@uw.edu.pl