Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Rozwój obywatelskiej społeczności energetycznej – szansa na decentralizację rynku energii

Pierwsza debata, będąca wprowadzeniem do Kongresu Energetyki Przyszłości, pt. „Rozwój obywatelskiej społeczności energetycznej – szansa na decentralizację” odbyła się dnia 28 września 2021 r. o godz. 18:00.

Opis tematu

Rozwój obywatelskiej społeczności energetycznej stanowi szansę na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski. Aktywizacja społeczeństwa w ramach rozwoju sektora energetycznego zwiększa świadomość z zakresie ekologii i transformacji energetycznej oraz wychodzi naprzeciw rosnącym cenom energii. Przykładem zaangażowania społeczności jest dynamicznie rozwijający się sektor wytwarzania energii za pośrednictwem mikroinstalacji fotowoltaicznych. W Polsce niestety rozwój obywatelskiej społeczności energetycznej znajduje się w początkowej fazie rozwoju. Dopiero w maju 2021 r. roku zarejestrowano pierwszą spółdzielnię energetyczną, mimo iż przepisy regulujące ten podmiot istniały już dużo wcześniej. Warto zastanowić się, w którym kierunku podąży rozwój rozproszonej energetyki oraz jaką rolę będzie odgrywać społeczeństwo w transformacji energetycznej. Tym samym należy rozważyć, czy energetyka obywatelska ma szanse na powstrzymanie galopujących cen energii oraz zniwelowanie ubóstwa energetycznego. Biorąc pod uwagę aktualne tempo rozwoju sektora energetycznego, należy również zastanowić się nad wprowadzeniem takich rozwiązań jak wirtualny czy zbiorowy prosument, które z sukcesem już funkcjonują w innych państwach, a także spojrzeć na różne aspekty związane z wprowadzeniem takich rozwiązań dla polskiego sektora energetycznego. 

Uczestnicy

Tomasz Domański – absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W branży odnawialnych źródeł energii zaangażowany od 2013 w sferach wykonawstwa, rozwoju projektów oraz zarządzania projektami związanymi z energetyką wiatrową, energetyką fotowoltaiczną oraz biogazowniami. 

Piotr Budzisz – zarządzający Koordynator Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”; jeden z pomysłodawców, współzałożyciel oraz członek Zarządu Krajowa Izba Klastrów Energii (KIKE); przewodniczący Rady Koordynatorów Klastrów Energii w projekcie KlastER; członek Sieci Kompetencji Energetyki Rozproszonej SKER; stały uczestnik Sieciowego Konwersatorium Inteligentna Energetyka. Posiada 29 lat doświadczenia w branży doradztwa i usług ekoenergetycznych na rzecz  samorządów, przedsiębiorców, instytucji oraz osób fizycznych w tym 20 lat na poziomie managementu, głównie w zakresie tworzenia strategii, koncepcji i planowania projektów wraz z ich realizacją. Tworzy i organizuje nowe podmioty. Kreuje nowe rozwiązania w zakresie gospodarki ekoenergetycznej i niskoemisyjnej oraz energetyki rozproszonej.

dr Marcin Drewek – asystent w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspert w zakresie prawa prywatnego, w tym zwłaszcza prawa rzeczowego, zobowiązań i prawa umów oraz prawa energii odnawialnej. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa prywatnego. Laureat II miejsca w Konkursie na najlepszą rozprawę doktorską 2020/2021, organizowanym przez  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. w Warszawie oraz redakcję miesięcznika „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, za dysertację poświęconą prywatnoprawnym aspektom umów o korzystanie z nieruchomości w zakresie inwestycji w elektrownie wiatrowe. 

Piotr Kolasa

Piotr Kolasa – radca prawny. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych z sektora energetycznego. Doświadczenie zdobywał przy realizacji procesów budowy instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Polski – pomoc prawna obejmująca negocjacje umów, wsparcie w wyborze lokalizacji oraz jej pozyskaniu, decyzje dotyczące środowiska i pozwolenia na budowę dotyczące około 40 projektów o łącznej mocy przyłączeniowej ponad 1000 MW. Obecnie doradza największym podmiot z branży energetycznej w tym odbiorcom przemysłowym. Doradza przy nabywaniu i sprzedaży dużych projektów OZE, w tym farm fotowoltaicznych i magazynów energii. Współtwórca pierwszej w Polsce spółdzielni energetycznej. Ponadto zajmuje się doradztwem dla branży paliwowej. Reprezentuje klientów w postępowaniach o udzielenie koncesji przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Autor wielu publikacji z zakresu prawa energetycznego oraz doradca przy procesach legislacyjnych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Obsługę prawną świadczy również dla międzynarodowych grup kapitałowych. 

Agnieszka Spirydowicz – Prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej – Zklaster. Współzałożyciel Krajowej Izby Klastrów Energii. Konsultant dokumentów na poziomie strategicznym m.in. ustaw i uchwał. Doświadczona manager w dziedzinie innowacyjnych projektów z obszarów kluczowych dla gospodarki kraju z udokumentowaną historią pracy w branży doradztwa strategicznego. Specjalista w branży Klastrów Energii i rynku OZE, a także tematyki z zakresu Transformacji Energetycznej oraz z tzw. Sprawiedliwej Transformacji.  Praca na poziomach lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym w tym praca z samorządami (gminy, powiaty, urzędy marszałkowskie) rządem, międzynarodowymi instytucjami oraz Komisją Europejską. Posiada wysokie kompetencje w Zarządzaniu w tym Zarządzaniu Projektami, Marketingu oraz językach obcych. Profesjonalistka w dziedzinie rozwoju biznesu oraz badaniach rynku. Posiada doświadczenie w pracy przy koordynowaniu projektów finansowanych z NFOŚiGW, PARP, NCBiR, Interreg i innych.  Specjalista w dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz technologii z nimi związanych takich jak magazynowanie energii, bilansowanie, pomiary, elektromobilności i innych. Kompetencje do współpracy z kontrahentami przy wdrożeniach innowacyjnych. 

Szymon Witoszek – dyrektor ds. rozwoju w firmie ONDE S.A. Z branżą OZE związany od 10 lat, koordynator procesów BiR w zakresie techniki półprzewodnikowej i energoelektroniki. Wcześniej dyrektor techniczny wydziału Digital Power w Huawei Technologies CEE&Nordic, specjalista z zakresu fotowoltaicznych urządzeń przekształtnikowych. Z wykształcenia optoelektronik – technolog, absolwent Politechniki Wrocławskiej.