Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Moc umowna

Czym jest moc umowna?

Moc umowna to czynna moc pobierana lub wprowadzana do sieci, określana w umowie o świadczenie usług przesyłowych lub umowie sprzedaży energii jako wartość maksymalna ze średnich wartości tej mocy w okresie 15 minut lub, jeżeli urządzenia pomiarowe na to pozwalają, w okresie godziny. Moc umowna zamawiana jest dla każdego z przyłączy (miejsc dostarczania energii) na rok kalendarzowy, z podziałem na poszczególne miesiące roku w określonym w umowie terminie. Przy braku zamówienia, do rozliczeń Operator Sieci Dystrybucji przyjmuje moc umowną taką samą jak w roku poprzedzającym rok objęty zamówieniem. Moc umowna może być określana w jednakowej wysokości na każdy miesiąc roku, którego dotyczy. Odbiorca może za zgodą sprzedawcy zamówić moc umowną w niejednakowych wartościach na poszczególne miesiące roku. 

Przekroczenie mocy umownej

W przypadku nadmiernej wartości mocy umownej użytkownicy sieci będą płacić za tę moc nawet wówczas, gdy nie będą wykorzystywać całej energii dostarczanej – zgodnie z umową – przez operatorów energii elektrycznej. Z drugiej strony, jeśli moc umowna będzie zaniżona, wówczas nadmierne zużycie energii elektrycznej będzie skutkować naliczaniem kar umownych, które mogą wynieść nawet 10-krotność cen nadwyżki, dlatego należy rozsądnie określić moc umowną, by jej nie przekroczyć. W szczególności dotyczy to przedsiębiorstw zużywających duże ilości energii elektrycznej. 

Moc umowna a moc przyłączeniowa

W kontekście mocy umownej można napotkać również pojęcie „mocy przyłączeniowej”. Obu określeń nie należy mylić, ponieważ inne jest ich znaczenie. Moc przyłączeniowa jest związana z możliwościami zainstalowanej infrastruktury energetycznej. Nie można jej dowolnie zmieniać, bo wymaga dostosowania instalacji. Samo pojęcie oznacza maksymalną dopuszczalną moc, jaką można wykorzystać w firmie w ramach umowy. Jak moc umowna łączy się z mocą przyłączeniową? Zasada jest prosta. Moc umowna nie może być większa niż moc przyłączeniowa. Dlatego tę ostatnią warto ustalać z odpowiednim zapasem, również uwzględniającym rozwój przedsiębiorstwa. 

Zmiana mocy umownej

Moc umowną można w każdym czasie zmienić, jednakże nie może ona przekroczyć mocy przyłączeniowej. W zależności od tego, czy zmiana mocy umownej wiąże się ze zmianą mocy przyłączeniowej czy nie, działania będą nieco inne. Jeśli nie ma potrzeby zwiększania mocy przyłączeniowej, wystarczy złożenie wniosku. W przypadku zmiany wartości przyłączeniowej, formalności będzie nieco więcej. Jeżeli zmieniając moc umowną dojdzie do przekroczenia mocy przyłączeniowej, wówczas należy złożyć wniosek do operatora sieci dystrybucyjnej o zmianę mocy przyłączeniowej. 

Źródła: 1, 2, 3, 4