Konkurs: Miks energetyczny Polski do 2050 r.

miks energetyczny Polski do 2050 r.

Stowarzyszenie „Z energią o prawie” we współpracy z ONDE S.A. organizuje konkurs z nagrodami. Jego tematyka dotyczy miksu energetycznego Polski. Do udziału zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów. Celem Konkursu jest szerzenie wśród społeczeństwa świadomości energetycznej i ekologicznej, promowanie odnawialnych źródeł energii, zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie młodych talentów naukowych.

Czym jest miks energetyczny?

Miks energetyczny określa strukturę mocy wytwórczych w kraju. Można traktować go jako wyznacznik emisyjności danego panstwa, gdyż wskazuje z jakich źródeł wytwarzana jest energia elektryczna.

Polski miks energetyczny w zdecydowanej większości oparty jest na paliwach kopalnych. Blisko 70 procent energii w Polsce produkowane jest z węgla kamiennego i brunatnego, około 10 procent pochodzi z gazu, zaś za produkcję około 17 procent energii odpowiadają odnawialne źródła energii.
Polska, jak i inne kraje UE, do 2050 roku musi obniżyć emisje do zera. Wyzwaniem dla polskiej energetyki jest odejście od emisyjnych paliw kopalnych i oparcie miksu energetycznego na źródłach zeroemisyjntch. 

Warunki udziału w konkursie

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych: 

  • 15-19 lat
  • 20-26 lat.

Zadaniem Uczestnika jest opracowanie dowolnej pracy przedstawiającej miks energetyczny Polski do 2050 r. Pracą konkursową mogą być w szczególności: praca plastyczna, prezentacja, utwór literacki, utwór muzyczny, fotografia, esej, artykuł publicystyczny lub naukowy, utwór wideo lub audio. Praca powinna zawierać w sobie uzasadnienie obranej propozycji miksu energetycznego. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedną Pracę konkursową.

Komisja oceniając prace będzie brała pod uwagę zgodność pracy z tematem, wartość merytoryczną, walory poznawcze i edukacyjne, kreatywność w podejściu do zagadnienia oraz walory estetyczne pracy. 

Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 15 czerwca 2022 r. na adres kontakt@zeop.pl wraz z uzupełnionym i podpisanym formularzem podając w tytule „Konkurs – miks energetyczny”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2022 r. 

Nagroda dla szkoły

Organizatorzy przewidują również nagrodę dla szkoły. Placówka, z której spłynie najwięcej prac konkursowych uczniów, otrzyma książki na wyposażenie biblioteki szkolnej. 

Organizatorzy zastrzegają, że termin Konkursu może ulec wydłużeniu, a zmiana terminu nadsyłania prac konkursowych zostanie ogłoszona na stronie internetowej oraz na profilach w mediach społecznościowych i nie będzie wymagała zmiany niniejszego Regulaminu.