Forum Zielona Energia

Pragniemy z dumą poinformować, iż  Stowarzyszenie „Z energią o Prawie” obejmie patronatem honorowym wydarzenie, jakim jest Ogólnopolskie Forum Prawa Energetycznego i Klimatycznego „Zielona Energia” organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA.

Organizatorzy wydarzenia

Europejskie Stowarzyszenie Studentów ELSA Poland to największa pozarządowa organizacja zrzeszająca studentów prawa, która reprezentuje niepodważalne i nienaruszalne wartości – godność ludzką i różnorodność kulturową. Każdego dnia studenci zrzeszeni w ELSA Poland poprzez swoją prospołeczną działalność i organizowane projekty działają na rzecz realizacji wizji „Sprawiedliwy Świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”, która od czterdziestu lat inspirowała i inspiruje setki tysięcy studentów i młodych prawników w czterdziestu czterech krajach Europy.

Przebieg i tematyka wydarzenia

Ogólnopolskie Forum Prawa Energetycznego „Zielona Energia” organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice odbędzie się 25 kwietnia 2023 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Forum Zielona Energia wychodzi naprzeciw aktualnym problemom gospodarczym, energetycznym oraz klimatycznym na całym świecie. Zasada zrównoważonego rozwoju, która towarzyszy prawu międzynarodowemu już od prawie pięćdziesięciu lat nakazuje, aby rozwój gospodarczy szedł w parze z troską o dobrostan obecnych i przyszłych pokoleń.

Wydarzenie wskaże, jaką rolę w procesie energetycznych i klimatycznych zmian pełni świat prawa oraz biznesu. W trakcie forum, we współpracy z akademikami i praktykami prawa oraz biznesu, chcemy stworzyć unikalną przestrzeń dla adeptów prawa, praktyków, czy przedsiębiorców, do aktywnego poznawania wyłaniającego się europejskiego prawa klimatycznego oraz niekonwencjonalnego, jurydycznego spojrzenia na najaktualniejsze problemy stojące przed Nami.

Wydarzenie podzielone będzie na trzy panele, podczas których przedstawiciele poszczególnych ośrodków akademickich objaśnią zagadnienia dotyczące:
● Bezpieczeństwa energetycznego — prawne aspekty kryzysu energetycznego a
transformacja energetyczna;
● Klastrów energii i wspólnot energetycznych;
● Ochrony konkurencji i konsumentów na rynku energii.

Każdy z trzech paneli składać się będzie z dwóch prelekcji, zwieńczonych dyskusją specjalistów, praktyków.