Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Fit55, czyli jak ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej?

Okiem eksperta 4

Naukowcy są zgodni, że obecne zmiany klimatu powodowane są przede wszystkim przez nadmierną emisję gazów cieplarnianych przez ludzi, tj. tzw. emisje antropologiczne. Źródeł emisji jest wiele i są one różnorodne, ale jednym z głównych jest spalanie paliw kopalnych, np. węgla czy ropy naftowej, w celu wytworzenia energii. Zainteresowanych bardziej szczegółowym omówieniem ww. tematyki do strony technicznej zachęcam do lektury tzw. IPCC czyli Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu lub w prostszej formie do lektury popularno-naukowej książki „Nauka o klimacie” (A. Kardaś, M. Popkiewicz i S. Malinowski).

Porozumienie paryskie

Z powyższych powodów prawie wszystkie państwa na świecie, w tym Polska, zawarły tzw. Porozumienie paryskie, czyli umowę międzynarodową, która dąży, m.in. do ograniczenia wzrostu średniej temperatury globalnej do poziomu znacznie niższego niż 2 °C powyżej poziomu przedindustrialnego oraz podejmowanie wysiłków mających na celu ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 °C powyżej poziomu przedindustrialnego, uznając, że to znacząco zmniejszy ryzyka związane ze zmianami klimatu i ich skutki” poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Prawo o klimacie

Następnie w czerwcu 2021 r. Unia Europejska przyjęła tzw. Europejskie prawo o klimacie, czyli formalnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzeń (WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999.

Powyższe rozporządzenie m.in.:

 1. ustanawia ramy nieodwracalnego i stopniowego ograniczania antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych przez źródła oraz ich zwiększonego pochłaniania przez pochłaniacze,
 2. wprowadza wiążący cel osiągnięcia neutralności klimatycznej w Unii do 2050 r. i
 3. wprowadza wiążący cel Unii zakładający ograniczenie emisji netto gazów cieplarnianych do roku 2030 o 55% r.

Pakiet Fit55

Są to ogólne zobowiązania, które w „jakiś”, bliżej nieokreślony sposób będą musiały być wdrożone w życie. Powyższe „jakieś” to właśnie zaproponowany przez Komisję Europejską w lipcu 2021 r. pakiet zmian w prawie UE, potocznie nazywany „Fit55” od umożliwienia zrealizowania celu ograniczenia emisji gazów do 2030 r. o 55%. Przy czym FIT 55 to jedynie propozycja Komisji Europejskiej. Żaden z zaproponowanych aktów prawnych nie wejdzie w życie, jeżeli nie uzyska poparcia, w zależności od tematyki, Parlamentu Europejskiego i Rady albo samej Rady. Propozycje Komisji mogą również zostać zmienione zanim wejdą w życie.

Inicjatywy Komisji Europejskiej

Komisja zaproponowała wiele różnych inicjatyw, które można podzielić na trzy grupy:

 1. nieważące strategie, np. nową strategię leśną UE,
 2. nowe przepisy o charakterze statystycznym, dotyczące przede wszystkim państw i ich obowiązków, np. tzw. Effort Sharing Regulation i
 3. nowe przepisy dotyczące przedsiębiorców.

Polskie prawo krajowe a prawo Unii Europejskiej

Poniższe omówienie skupia się na trzeciej z ww. grup. Przy czym warto przypomnieć, że prawo w UE ma inny charakter niż prawo polskie. Przede wszystkim prawo UE jest nadrzędne w stosunku do prawa państwa członkowskich, w tym prawa polskiego, tj. w razie ich sprzeczności stosowane jest prawo UE. Po drugie UE może przyjmować akty prawne o różnych rodzajach, np. rozporządzenia albo dyrektywy. Podstawowa różnica jest taka, że rozporządzenia stosuje się bezpośrednio, tj. nie ma potrzeby powtarzania ich treści w prawie polskim. Panuje fikcja prawna, że tak jak każdy Polska zna wszystkie polskie ustawy, tak samo zna wszystkie rozporządzenia UE. Natomiast dyrektywy muszą być implementowane w każdym z państwo członkowskich, tj. ich przepisy muszą zostać „powtórzone” w prawie krajowym.

Zmiany wprowadzane przez Pakiet Fit55

Nowe przepisy to, m.in.:

 1. nowe rozporządzenie dotyczące infrastruktury paliw alternatywnych,
 2. zmiana dyrektywy o promowaniu odnawialnych źródeł energii,
 3. nowa dyrektywa o efektywności energetycznej,
 4. nowe rozporządzenie dotyczące zrównoważonych paliw lotniczych,
 5. nowe rozporządzenie dotyczące zrównoważonych paliw dla statków,
 6. zmiana rozporządzenia dotyczącego emisji CO2 przez pojazdy,
 7. nowe rozporządzenie wprowadzające tzw. CBAM, czyli cło klimatyczne,
 8. zmiana dyrektywy dotyczące opodatkowania energii,
 9. nowe rozporządzenie tworzące tzw. Social Climate Fund i
 10. reforma ETS, czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Skutki Pakietu Fit55

Omówienie wszystkich aktów prawnych wymagałoby napisania dłuższego tekstu czy nawet książki. Przykładowo, w dużym uproszczeniu jeżeli propozycja Komisji dot. ETS zostanie przyjęta to:

 1. zostanie wprowadzony mechanizm zapobiegający „ucieczce” z ETS dla instalacji spalających paliwa o całkowitej nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW poprzez ograniczenie mocy, np. do 19,9 MW,
 2. ETS zostanie rozszerzony na transport morski, np. z Chin do UE,
 3. lotnictwo zacznie ponosić większe koszty związane z ETS i
 4. w pośredni sposób koszty emisji gazów cieplarnianych zaczną nosić użytkownicy budynków mieszkalnych i pojazdów drogowych.

Green Deal – Zielony Ład

Dodatkowo zaproponowane przepisy to jedynie cześć czekających nas zmian. W UE został przyjęty również Europejski Zielony Ład, czyli nowa strategia UE w zakresie ochrony środowiska i klimatu. W najbliższych latach zdominuje ona działania UE i doprowadzi do wielu zmian w prawie. Spowoduje ona kolejne propozycje Komisji zaostrzające obecne przepisy prawa UE. Cały czas tworzona jest również taksonomia. Taksonomia to potoczna nazwa dla rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, tj. wprowadzenia przepisów, które w wiążący i przejrzysty sposób określają jakie inwestycje są przyjazne środowisku, a jakie nie.

Podsumowując, w ramach Fit 55 Komisja zaproponowała zmianę wielu przepisów, tak aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. o 55% w porównaniu do 1990 r.

Autor: adwokat dr Radosław Maruszkin