Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Debata: Wodór – następna rewolucja czy następne łupki?

Wodór - następna rewolucja czy następne łupki?

Debata pt. Wodór – następna rewolucja czy następne łupki?” organizowana przez Stowarzyszenie „Z energią o prawie” w ramach przygotowania do Kongresu Energetyki Przyszłości odbyła się 15 lutego 2022 r. o godz. 18:00 w formie online.

Tematyka spotkania

Większość osób zainteresowanych polską energetyką pamięta czasy (nie tak odległe), kiedy Polska została określona jako największy europejski potentat w wydobyciu gazu łupkowego. Amerykanie ocenili, że w skałach łupkowych w Polsce może znajdować się nawet 1,5-3 bln m3 gazu. W 2011 r. do wyścigu o polskie łupki stanęli wszyscy najwięksi gracze: giganty krajowe (PGNiG i Orlen) oraz zagraniczne (amerykańskie ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron, włoski Eni, Marathon, Talisman Energy, Lane Energy). Niestety już pierwsze odwierty pokazały, że gaz łupkowy znajdował się dużo głębiej niż przewidywano, co spowodowało wycofanie się gazowych przedsiębiorstw. Nie pomagały również aktualnie obowiązujące przepisy prawne oraz system podatkowy, gdyż to tylko utrudniało inwestycje w Polsce.

Historia zatacza koło. Polska jest bowiem w chwili obecnej nazywana potentatem wodorowym. Pod koniec 2021 r. zostało podpisane międzysektorowe porozumienie wodorowe, co jest dużym krokiem w przód dla rozwoju wodoru w Polsce. Polska Strategia Wodorowa wskazuje 6 koniecznych do osiągnięcia celów: wdrożenie technologii wodorowych w energetyce; wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie; wsparcie dekarbonizacji przemysłu; produkcja wodoru w nowych instalacjach; sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru; stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego. Ambitne cele oraz światowy trend zmierzający w kierunku produkcji wodoru wytwarzanego za pośrednictwem odnawialnych źródeł energii będą stymulowały gospodarkę do rozwijania tejże technologii. Pojawia się natomiast pytanie, czy Polska sprosta technologicznie i ekonomicznie oczekiwaniom, jakie się wobec niej pojawiają. Czy będzie to następna rewolucja, czy następne łupki?

Uczestnicy debaty

Podczas debaty gościliśmy ekspertów w dziedzinie wykorzystania wodoru w energetyce. Spotkanie moderował Wojciech Jakóbik, a w debacie wzięli udział: dr. hab. inż. Jakub Kupecki, Ewa Mazur, Dariusz Pachniewski oraz Agnieszka Spirydowicz. 

Wojciech Jakóbik

Wojciech Jakóbik jest analitykiem sektora energetycznego oraz wykładowcą Kolegium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest również współzałożycielem i redaktorem naczelnym BiznesAlert.pl oraz członkiem redakcji kwartalnika Sprawy Międzynarodowe.

 

Jakub Kupecki

dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn. Kieruje Centrum Technologii Wodorowych (CTH2) i Zakładem Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (HiTEP) Instytutu Energetyki. Kierownik i wykonawca prac w ponad 40 projektach z obszaru technologii wodorowych finansowanych ze środków KE, NCBR, NCN, MNiSW, DoE i DoS USA oraz bezpośrednio przez przemysł. Wraz z zespołem współtworzył 5 instalacji demonstracyjnych z ogniwami paliwowymi i elektrolizerami. Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz na rzecz przemysłu, ponad 200 publikacji i wystąpień konferencyjnych, 6 patentów i zgłoszeń patentowych, w tym skomercjalizowanych wynalazków. Prowadzi wykłady w krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich. Laureat nagród Siemensa, Nernsta i Hydrogen Europe Research za działalność B+R. Stypendysta Komisji Fulbrighta i NAWA oraz laureat Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców MNiSW. Przedstawiciel Polski w States Representatives Group, Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking w Brukseli. W dniu 31.12.2020 powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska na koordynatora grupy roboczej ds. rozwoju krajowego łańcucha wartości gospodarki wodorowej, działającej na rzecz realizacji postanowień Polskiej Strategii Wodorowej (PSW). Kierował interdyscyplinarnym zespołem przygotowującym analityczny dokument uzupełniający do PSW Analiza potencjału technologii wodorowych w Polsce do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku. Od 2018 roku profesor wizytujący w National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine w USA. Członek Grupy Ekspertów ds. Wodoru Izby Gospodarczej Gazownictwa. Uzyskał dyplomy Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Islandzkiego oraz Haas School of Business, University of California, Berkeley. 

Ewa Mazur

Ewa Mazur jest naczelniczką Wydziału Gospodarki Wodorowej i Innowacji w Departamencie Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Odpowiada za tworzenie prawa i polityki publicznej w zakresie gospodarki wodorowej, prowadzi i koordynuje prace nad Polską Strategią Wodorową. Wcześniej specjalizowała się w prawnomiędzynarodowych aspektach funkcjonowania rynku gazu ziemnego w Polsce i Unii Europejskiej, będąc polskim delegatem do grup roboczych Rady UE i Traktatu Karty Energetycznej, odpowiadając za negocjowanie i implementowanie unijnego prawa gazowego oraz zapewniając wkład ekspercki w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Ewa Mazur jest magistrem prawa po Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytecie Paris Nanterre oraz Advanced Master of Arts w zakresie Interdyscyplinarnych Studiów Europejskich w College of Europe. 

Dariusz Pachniewski

Dariusz Pachniewski – od 2018 roku zajmuje się wodorem. Uczestniczył w pracach pierwszej komisji „Wodorowej Polski” w Polsce jak i za granicą. Był doradcą zarządu ZE PAK i Cyfrowego Polsatu do spraw technologii wodorowej i OZE. Pełni funkcje rzecznika organizacji Hydrogen Poland, skupiającej ludzi i organizacje, które chcą tworzyć podwaliny Gospodarki Wodorowej Polski. Jest ambasadorem wodoru w organizacji edukacyjnej Akademii Młodego Mechanika. Został mianowany również na ambasadora wodoru międzynarodowej organizacji HYFINDER. Piastuje funkcje dyrektora do spraw rozwoju Hynfra sp. z o.o. – firmy, która jest integratorem technologii wodorowych i otrzymała nominacje jako wyróżniająca się organizacja w zakresie budowy świadomości technologii wodorowych i OZE przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Był również uczestnikiem prac czterech grup zadaniowych pracujących w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, które zakończyło się 14 października podpisaniem porozumienia sektorowego, będącego podstawą do stworzenia Polskiego prawa wodorowego. Był sygnatariuszem tego porozumienia. Uczestniczy we wszystkich najważniejszych konferencjach dotyczących wodoru jako prelegent i ekspert tej technologii. Aktywnie uczestniczy w budowaniu Wodorowej Polski, Polskich Dolin Wodorowych.

Agnieszka Spirydowicz – Prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej – Zklaster. Współzałożyciel Krajowej Izby Klastrów Energii. Konsultant dokumentów na poziomie strategicznym m.in. ustaw i uchwał. Doświadczona manager w dziedzinie innowacyjnych projektów z obszarów kluczowych dla gospodarki kraju z udokumentowaną historią pracy w branży doradztwa strategicznego. Specjalista w branży Klastrów Energii i rynku OZE, a także tematyki z zakresu Transformacji Energetycznej oraz z tzw. Sprawiedliwej Transformacji.  Praca na poziomach lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym w tym praca z samorządami (gminy, powiaty, urzędy marszałkowskie) rządem, międzynarodowymi instytucjami oraz Komisją Europejską. Posiada wysokie kompetencje w Zarządzaniu w tym Zarządzaniu Projektami, Marketingu oraz językach obcych. Profesjonalistka w dziedzinie rozwoju biznesu oraz badaniach rynku. Posiada doświadczenie w pracy przy koordynowaniu projektów finansowanych z NFOŚiGW, PARP, NCBiR, Interreg i innych.  Specjalista w dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz technologii z nimi związanych takich jak magazynowanie energii, bilansowanie, pomiary, elektromobilności i innych. Kompetencje do współpracy z kontrahentami przy wdrożeniach innowacyjnych.