Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Zmiany dotyczące linii bezpośredniej ­­­— długooczekiwany krok naprzód 

zmiany dotyczące linii bezpośredniej

W dniu 28 lipca 2023 Sejm przegłosował nowelizację do ustawy Prawo energetyczne, które zakończyło niemal dwuletni proces legislacyjny mający na celu implementowanie do polskiego porządku prawnego postanowień tzw. Dyrektywy rynkowej (2019/944) w ramach projektu UC74.  

Szybszy i prostszy proces inwestycyjny w OZE

W ramach zmienianych regulacji znalazła się także ta dotycząca linii bezpośredniej. Z jednej strony nowe przepisy dotyczące linii bezpośredniej należy uznać za oczekiwany przez branżę krok naprzód w kierunku liberalizacji wymogów regulacyjnych i uwolnienia potencjału modeli on-site. W szczególności warto odnotować, że nowe przepisy usuwają obowiązek uzyskania zgody Prezesa URE na budowę takiej linii, zastępując go trybem zgłoszeniowym. Jednocześnie regulator będzie odpowiedzialny za publikację wykazu linii bezpośrednich, zawierającego takie informacje jak ich długość, lokalizacja czy informacje o maksymalnym znamionowym napięciu. Warto zauważyć, że nowe regulacje przewidują także uproszczenie procedury administracyjnej dla modeli wytwórczych w układzie wyspowym, opierających się na źródłach o mocy nieprzekraczającej 2 MW – w takich przypadkach nie będzie wymagane przedstawianie regulatorowi ekspertyzy wpływu na sieć, co z pewnością usprawni proces inwestycyjny w zakresie małoskalowych instalacji OZE.  

Druga strona medalu — instalacje wymagające przyłączenia do sieci tylko z koncesją OEE

Z drugiej strony za nieproporcjonalny należy uznać wymóg uzyskania koncesji OEE w przypadku, gdy energia elektryczna dostarczana linią bezpośrednią ma zostać wprowadzona do sieci elektroenergetycznej – w tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje fakt, że bezpośrednie wprowadzanie energii do sieci jest elementem warunkującym uczestnictwo w systemach wsparcia (FiT/FiP, system aukcyjny), co w praktyce uniemożliwia funkcjonowanie na dotychczasowych zasadach np. biogazowni rolniczych. Z drugiej strony za nieproporcjonalny należy uznać wymóg uzyskania koncesji OEE w przypadku, gdy energia elektryczna dostarczana linią bezpośrednią ma zostać wprowadzona do sieci elektroenergetycznej – w tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje fakt, że bezpośrednie wprowadzanie energii do sieci jest elementem warunkującym uczestnictwo w systemach wsparcia (FiT/FiP, system aukcyjny), co w praktyce uniemożliwia funkcjonowanie na dotychczasowych zasadach np. biogazowni rolniczych. 

Michał Sznycer

Michał Sznycer

Radca prawny i partner w MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych
Mądry, Sznycer, Sambożuk i Partnerzy