Prosument

Prosument

Prosument to odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji o mocy do 50 kW.

Prosument według ustawy o oze

Definicja legalna prosumenta uregulowana jest w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii i brzmi ona następująco: prosument energii odnawialnej oznacza odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej.

Kto może być prosumentem?

Prosument jest połączeniem słów producent i konsument, co oznacza, że prosumentem jest podmiot, który produkuje energię elektryczną, jednocześnie korzystając z niej na własny użytek.

Prosumentem mogą być:

  • osoby fizyczne;
  • przedsiębiorcy, pod warunkiem, że wytwarzanie energii elektrycznej nie stanowi ich przeważającej działalności gospodarczej;
  • jednostki sektora finansów publicznych;
  • kościoły i związki wyznaniowe
  • osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy pod warunkiem, że działalność ta nie jest regulowana Prawem przedsiębiorców.

Zasady rozliczania prosumenta w systemie net-metering

Do 1 kwietnia 2022 r. prosumenci rozliczali się na zasadzie tzw. opustów (net-metering). System ten polegał na tym, że nieskonsumowaną energię elektryczną prosument oddawał do sieci elektroenergetycznej, a operator sieci dystrybucyjnej magazynował ją, pobierając jednocześnie opłatę w postaci 20% wyprodukowanej energii elektrycznej wprowadzonej do sieci. Prosument wytwarzający energię elektryczną z instalacji o mocy powyżej 10 kW, oddawał operatorowi sieci dystrybucyjnej 30% mocy energii, która została wprowadzona do sieci elektroenergetycznej. Ten sposób rozliczeń prosumentów obowiązuje przez 15 lat od daty podpisania umowy prosumenckiej z operatorem sieci dystrybucyjnej. Prosumenci mają jednak możliwość przejścia na nowy system tzw. net-biling.

Zasady rozliczania prosumenta w systemie net-biling

Stan prawny prosumentów, którzy po dacie 1 kwietnia 2022 roku zdecydowali się na założenie mikroinstalacji fotowoltaicznej różni się o tyle od net-meteringu, że prosumenci nadwyżkę wyprodukowanej energii sprzedają zakontraktowanemu odbiorcy po cenach ustalanych na podstawie zmiennych rynkowych, zaś następnie kupują ją w przypadku zapotrzebowania po normalnych cenach zakupu, obowiązujących wszystkich odbiorców końcowych.

Prosument wirtualny

Omawiając znaczenie prosumenta należy również podkreślić, że funkcjonuje instytucja prosumenta wirtualnego, który oznacza odbiorcę końcowego, który wytwarza energię w mikroinstalacji na własne potrzeby, a ta znajduje się poza miejscem zamieszkania osoby fizycznej, bądź zakładem przedsiębiorstwa.

Rozwój prosumentów w Polsce

Programy wspierające rozwój mikroinstalacji takie jak „Mój Prąd”, czy „Czyste Powietrze” oraz coraz to droższe ceny energii skutecznie zachęcają prosumentów do instalacji fotowoltaiki na własne potrzeby. Nie inaczej jest w przypadku przedsiębiorstw, które ze względu na wysoki profil zużycia energii szukają oszczędności poprzez inwestycje w instalacje fotowoltaiczne. Obecnie w Polsce jest już ponad 1 milion prosumentów, co stanowi o niezwykłym zainteresowaniu mikroinstalacjami.

Źródła:
1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii [treść aktu prawnego]
2. Synday Polska [czytaj więcej]

Hubert Spychalski

Hubert Spychalski

Członek Stowarzyszenia „Z energią o prawie”