Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Operator Systemu Przesyłowego

Operator systemu przesyłowego

Operator Systemu Przesyłowego

Podczas odbierania czy przesyłania energii elektrycznej pomiędzy wytwórcą a odbiorcą końcowym konieczne jest użycie linii przesyłowych. Należy uzmysłowić sobie, że nie są one własnością ani wytwórców, których wszakże jest multum. Zalicza się do nich bowiem zarówno elektrownie produkujące ogromne ilości energii elektrycznej liczone w Twh jak i małe elektrownie produkujące energię m.in. z wiatru liczone w Mwh. Nie są one także własnością gmin czy województw. Ich właścicielem jest właśnie Operator Systemu Przesyłowego (OSP). Jednocześnie na terytorium Polski może być tylko jeden Operator Systemu Przesyłowego.

Kim jest OSP

Tak jak istnieje dane stanowisko, które jest obsadzone co pewien cykl np. stanowisko prezydenta, na które powołuje się co 5 lat inną osobę, tak samo do pełnienia obowiązków OSP co pewien odstęp czasu wybiera się inny podmiot. Prawnie właściwym organem do desygnowania podmiotu pełniącego rolę OSP jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Obecnie jedyną stroną będącą odpowiedzialną za polską sieć przesyłową jest spółka akcyjna Polskie Sieci Przesyłowe (PSE). Pełni ona tę rolę od 2008 roku i będzie ją pełnić aż do roku 2030.

Jakie obowiązki ma Operator Systemu Przesyłowego

Tak jak każdy organ, OSP został powołany w jakimś celu. Poza ogólnym powodem, którym jest dbanie o stan linii przesyłowych oraz tworzenie nowych, istnieje cały szereg innych przyczyn. Są to m.in.:

  1. bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej oraz trwałość przesyłu;
  2. zarządzanie zdolnościami przesyłowymi połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi;
  3. zakup  usług systemowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego;
  4. prowadzenie centralnego mechanizmu bilansowania handlowego;
  5. zarządzanie przepływami energii elektrycznej w systemie przesyłowym, w sposób skoordynowany z innymi połączonymi systemami elektroenergetycznymi oraz we współpracy z OSD.

Powyższe wyliczenie ma jedynie na celu wskazanie najważniejszych funkcji jakie pełni OSP. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że jest ich znacznie więcej. To co nasuwa się po zapoznaniu się z owym wyliczenie to jest fakt, że mimo posiadania całej sieci przesyłowej, sam organ musi wchodzić w relacje z innymi podmiotami celem prawidłowego funkcjonowania całej infrastruktury przesyłowej.

Znaczenie PSE

Na sam koniec można zastanawiać się nad tym jakie jeszcze znaczenie odgrywa PSE, W ich posiadaniu znajdują się prawnie wszystkie instalacje przesyłowe służące do przesyłania energii elektrycznej. Właściciel samej spółki jest reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa. Wskazuje to na silne powiązanie samej spółki z RP. Związane jest to z tym, że PSE obok pełnienia obowiązków wywodzących się z funkcji OSP, ma inną istotną rolę, którą jest obrót handlowy energią elektryczną wewnątrz kraju, jak i poza nim.

 

Źródła: 1, 2, 3, 4

Opracował Michał Bielicki