Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Odbiorca końcowy

Odbiorca końcowy - każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Każdy posiadający swoje mieszkanie, dom, czy chociażby gospodarstwo potrzebuje do jego prawidłowego funkcjonowania energii elektrycznej. Można wyprowadzić z tego wniosek, iż poniekąd każdy jest zobligowany do tego, aby wejść w rolę kupującego ową energię od podmiotów, które zajmują się jej dystrybucją. 

ODBIORCA KOŃCOWY - DEFINICJA USTAWOWA

Według definicji ustawowej, na której należy się oprzeć, aby należycie wytłumaczyć to pojęcie, odbiorcą końcowym jestkażdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, którym jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi albo przesyłania dwutlenku węgla”. Ponadto: “Odbiorcą paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym jest odbiorca końcowy, który dokonuje zakupu paliw gazowych energii elektrycznej lub ciepła wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym”.

ODBIORCA KOŃCOWY - OMÓWIENIE POJĘCIA

Powyżej przedstawiona definicja zawiera wiele elementów, które należy wytłumaczyć by w pełni zobrazować sobie ramy desygnatu tego pojęcia .Użycie spójnika “lub” w pierwszej części zdania informuje o tym, iż dane zjawiska polegające na czerpaniu energii mogą zachodzić zarówno łącznie jak i oddzielnie. Co do drugiej części definicji, która odnosi się do osób fizycznych, to należy zwrócić uwagę na pewien znaczący podział. Tutaj odbiorcę końcowego należy podzielić na:

  1. domy jednorodzinne, a także gospodarstwa prowadzone w ramach jednej umowy zawieranej między operatorem a odbiorcą końcowym;
  2. wspólnoty mieszkaniowe, a więc mieszkania wchodzące w skład budynków wielolokalowych, gdzie istnieje kilku odbiorców końcowych. 

O ile pierwsza sytuacja nie budzi żadnych wątpliwości, tak w przypadku budynków wielolokalowych należy zauważyć pewną różnicę. Umowa zawierana jest nie, jakby się mogło wydawać, z każdym lokatorem osobno, ale z właścicielem budynku lub zarządcą budynku, który jest zobowiązany rozliczyć koszty ciepła dostarczonego do budynku. Jest tutaj więc swoista dwuetapowość pomiędzy lokatorem a dostawcą. Oczywiście odbiorcą końcowym jest podmiot, który zawiera umowę, należne koszty są zaś rozliczane wewnętrznymi przepisami, które mogą być różne w zależności od np. wspólnoty.

Prosument jako odbiorca końcowy

W kontekście omawianego tematu, ciekawym wydaje się poruszenie definicji prosumenta, który również jest odbiorcą końcowym. Owe podmiot nie został wymieniony w ustawie w sposób odrębny, gdyż mieści się on w znaczeniu pojęcia “odbiorca gospodarstwa domowego“. Jest nim bowiem podmiot będący zarówno konsumentem, jak i producentem. To co trzeba tu podkreślić, to fakt, że posiada on osobną taryfę oraz fakt tego, że wszystkie nadwyżki wyprodukowanej energii wprowadzane są do sieci energetycznej. Natomiast w okresie, gdy zapotrzebowanie przewyższa ilość produkowanej energii, to prosument zapłaci dopiero w momencie, gdy przewyższają one wyprodukowaną wcześniej nadwyżkę.

Opracował: Michał Bielicki

Źródła: 1, 2, 3, 4