Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Narodowy Cel Wskaźnikowy

NARODOWY CEL WSKAŹNIKOWY

Na poziomie regulacji prawnych zarówno unijnych, jak i krajowych ustanawia się bardzo wiele aktów prawnych, które mają na celu korzystnie wpływać na rozwój rynku biopaliw.  Można także zauważyć że dodatkowym celem regulacyjnym jest fakt, że poszukujemy konkurencyjnych rozwiązań, które mogą stanowić alternatywę dla wysokoemisyjnych surowców. Jedno z takich rozwiązań związane jest z Narodowym Celem Wskaźnikowym.

Narodowy Cel Wskaźnikowy to minimalny udział innych paliw odnawialnych i biokomponentów zawartych w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie drogowym i kolejowym, liczony według wartości opałowej.

NARODOWY CEL WSKAŹNIKOWY - DEFINICJA USTAWOWA

Narodowy Cel Wskaźnikowy jest przedmiotem regulacji ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1355) [dalej: “u.o.b.i.b.c.”] zgodnie, z którą już w art. 1 ustanowiono, że ustawa ta określa zasady “wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wprowadzania do obrotu biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz określania i realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego”. W tym miejscu warto podkreślić, że na mocy art. 2 ust. 1 pkt. 24 u.o.b.i.b.c., Narodowy Cel Wskaźnikowy to “minimalny udział innych paliw odnawialnych i biokomponentów zawartych w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie drogowym i kolejowym, liczony według wartości opałowej”.ADRESACI REGULACJI PRAWNEJ

Norma prawna adresowana jest do podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy. Dlatego też kluczowe jest wyjęcie przed nawias, co oznacza, że dany podmiot realizuje Narodowy Cel Wskaźnikowy. Idąc za art. 2 ust. 1 pkt. 25 u.o.b.i.b.c to przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy, rozumiemy:

“każdy podmiot, w tym mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący, samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu, wytwarzania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, który: 

  • rozporządza nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych lub
  • zużywa je na potrzeby własne na tym terytorium, z wyłączeniem przywozu paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w standardowych zbiornikach, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym”.

 

NARODOWY CEL WSKAŹNIKOWY - ZASADY REALIZACJI

W u.o.b.i.b.c określono zasady realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego. Na marginesie można zasygnalizować, że podmiot objęty takim obowiązkiem, w szczególności powinien zwrócić uwagę na m.in.:

  1. rejestr stanowiący wykaz podmiotów zobowiązanych do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, który prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
  1. na sposób realizacji zapewnienia minimalnego udziału innych paliw odnawialnych lub biokomponentów zawartych w paliwach,
  2. realizację obowiązku przez tzw. opłatę zastępczą oraz sposób jej obliczania,
  3. kompetencje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie kontroli działalności podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy,
  4. certyfikacji podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy,
  5. ciążące na nim obowiązki sprawozdawcze,
  6. kary administracyjne, które mogą zostać nałożone przez Prezesa Urzędu
  7. Regulacji Energetyki

 

Należy zauważyć postępujący wzrost wysokości Narodowego Celu Wskaźnikowego, z czego można wysnuć wniosek, że sam rynek biopaliw jest i będzie coraz bardziej rozwijany. Niektórzy autorzy podnoszą, że Polska ma bardzo duży potencjał do wykorzystywania biomasy.  Można wywnioskować, że mechanizmy takie jak właśnie Narodowy Cel Wskaźnikowy będą wspierać produkcję biopaliw z biomasy.

Opracowała Olga Ostrowska.

Źródła: 1, 2, 3