Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Hybrydowa instalacja OZE

Okiem eksperta 4

Aukcje OZE w 2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. w aukcjach na rok 2021 r. będą mogły wziąć udział hybrydowe instalacje odnawialnych źródeł energii (dalej: HIOZE) zgodnie z poniższym podziałem:

  • dla projektów o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW został przewidziany wolumen 395 200 MWh energii o wartości 242 433 000 zł;
  • dla projektów o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW został przewidziany wolumen 1 182 000 MWh o wartości 703 647 000 zł.

Zmiana definicji hybrydowej instalacji OZE

W związku z umożliwieniem udziału HIOZE w aukcjach, obecnie trwają prace legislacyjne dotyczące zmiany w definicji HIOZE (Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 808). Dodatkowo Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało dokonanie zmian legislacyjnych w tym projekcie a dotyczących HIOZE. Głównym zakresem propozycji objęta jest definicja HIOZE oraz definicja mocy zainstalowanej HIOZE.

Nowa propozycja definicji

Zgodnie z nową propozycją hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii to wyodrębniony zespół urządzeń opisanych przez dane techniczne i handlowe, przyłączonych do tej samej sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV, w których energia elektryczna jest wytwarzana wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, różniących się rodzajem oraz charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii elektrycznej, oraz:

a) żadne z urządzeń wytwórczych nie ma mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 80% łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu,

b) wyprowadzenie mocy z urządzeń wytwórczych wchodzących w skład tego zespołu następuje przez urządzenie służące do wyprowadzania wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej wchodzące w skład magazynu energii, o którym mowa w lit. d), przyłączony do sieci elektroenergetycznej w jednym miejscu przyłączenia,

c) łączny stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu jest większy niż 5256 MWh/MW/rok,

d) zespół ten obejmuje magazyn energii służący do magazynowania energii pochodzącej wyłącznie z urządzeń wytwórczych wchodzących w skład tego zespołu oraz do wprowadzania tej energii do sieci elektroenergetycznej.

Wątpliwości wywołane nową definicją

Zaproponowana nowa definicja HIOZE może budzić pewne wątpliwości biorąc pod uwagę, że tylko nowe projekty zostały dopuszczone do systemu aukcyjnego w 2021 r. Chodzi głównie o powiązanie z innymi instalacjami OZE takimi jak elektrownie wiatrowe, gdzie powstawanie nowych projektów w tym zakresie została praktycznie wyłączone przez ustawę tzw. „odległościową”. Tym samym, aby rzeczywiście umożliwić powstawanie nowych projektów HIOZE należy dokonać modyfikacji innych regulacji prawnych. Dodatkowo istotnym elementem jest wyprowadzenia mocy z urządzeń wytwórczych wchodzących w skład zespołu urządzeń poprzez urządzenie wchodzące w skład magazynu energii służące do wyprowadzania wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej, przyłączone do sieci elektroenergetycznej w jednym miejscu przyłączenia. Tym samym, zarówno instalacje wytwórcze jak i magazyn energii muszą być przyłączone w jednym punkcie przyłączenia i muszą wyprowadzać moc za pomocą jednego urządzenia wchodzącego w skład magazynu energii. Takie rozwiązanie budzi wątpliwości, czy nie ogranicza zbytnio możliwości produkcyjnych instalacji odnawialnych źródeł energii, kiedy możliwość wyprowadzenia mocy jest wyłącznie przez urządzenie umieszczone w magazynie energii. Analiza tych rozwiązań wymaga technicznej wiedzy specjalistycznej, zatem wykracza poza zakres niniejszej analizy. Rozważyć należy czy definicja nie powinna umożliwiać wyprowadzenie mocy za pomocą urządzeń do tego służących bez wskazania, iż muszą być one umieszczone w magazynie energii przy zachowaniu jednego punktu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Obowiązkowe magazyny energii

Istotnym elementem propozycji MKiŚ jest obowiązek, aby w ramach HIOZE wchodził magazyn energii, co może przyczynić się do rozwoju magazynowania energii elektrycznej. Jednak zgodnie z zaproponowaną zmianą magazynowana będzie mogła być tylko energia elektryczna wytworzona w ramach HIOZE i należy zastanowić się czy nie zasadnym jest umożliwienie magazynowania energii elektrycznej również pobranej z sieci. Taka zmiana w mojej ocenie może pozytywnie wpłynąć na stabilizację sieci a co za tym idzie wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

Ocena zmian

Zaproponowany przez MKIŚ kierunek zmian należy ocenić pozytywnie, zasadnym jednak jest rozważenie uwzględnienia poniższych sugestii:

– ujednolicenie siatki pojęciowej w zakresie definicji oraz ujednolicenie przepisów uOZE dotyczących systemu aukcyjnego, aby uniknąć ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych;

– modyfikacja definicji HIOZE w celu dostosowania tej definicji do przepisów IEW albo dokonać modyfikacji przepisów przedmiotowej definicji. W przypadku braku dokonania proponowanych zmian postanowienia dotyczące HIOZE mogą nie mieć realnego zastosowania do nowych projektów;

– jednoznaczne rozstrzygnięcie czy moc wyprowadzana z HIOZE może być wyprowadzana do sieci elektroenergetycznej tylko za pomocą urządzeń do tego służących umieszczonych w magazynie energii co implikuje również konieczność modyfikacji definicji mocy zainstalowanej hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii w tym zakresie. Ewentualna zmiana pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie źródeł wytwórczych oraz magazynów energii;

– jednoznaczne rozstrzygniecie możliwości magazynowania energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej.

autor: radca prawny Piotr Kolasa – Kancelaria Polowiec i Wspólnicy sp.j.