Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Grupa taryfowa

Grupa taryfowa oznacza grono odbiorców, dla których stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania. 

Definicja z rozporządzenia

Według definicji z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 503) grupa taryfowa oznacza grupę odbiorców kupujących energię elektryczną lub korzystających z usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, albo usługi kompleksowej, dla których stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania. 

Podział odbiorców na grupy taryfowe

Podział odbiorców na grupy taryfowe, zgodnie z § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, jest dokonywany w zależności od poziomu kosztów uzasadnionych, ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne za dostarczenie energii elektrycznej do tych odbiorców, na podstawie następujących kryteriów: 

  • poziomu napięcia sieci w miejscu dostarczania energii elektrycznej; 
  • wartości mocy umownej; 
  • systemu rozliczeń; 
  • liczby rozliczeniowych stref czasowych; 
  • zużycia energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych. 

Segmenty ofert sprzedawców

W Polsce odbiorcy energii mają do wyboru kilka taryf zakupu prądu. Ponieważ energię zużywają zarówno gospodarstwa domowe (odbiorcy indywidualni), jak i różnej wielkości przedsiębiorstwa (odbiorcy instytucjonalni) mające zróżnicowane zapotrzebowanie na prąd, oferta sprzedawców energii elektrycznej podzielona jest na segmenty. Każdemu z tych segmentów odpowiadają ściśle określone grupy taryfowe, które są ustalane na podstawie poziomu napięcia dostarczanej energii do odbiorcy. W Polsce grupy taryfowe prądu zdefiniowane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Energii (wcześniej Ministra Gospodarki) w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. 

Rodzaje grup taryfowych dla gospodarstw domowych i firm

W Polsce funkcjonuje podział na 4 grupy taryfowe: 

  • grupa taryf G – obejmuje różne typy taryf przeznaczone dla gospodarstw domowych, 
  • grupa taryf C – to taryfy dla niewielkich przedsiębiorstw, do których dostarczany jest prąd z linii niskiego napięcia, 
  • grupa taryf B – to taryfy dla firm o większym zapotrzebowaniu na energię; prąd jest dostarczany przez linię średniego napięcia, 
  • grupa taryf A – obejmuje taryfy dla podmiotów o dużym zapotrzebowaniu na energię; prąd dostarczany jest przez linię wysokiego napięcia. 

 

Zgodnie z § 5 ust. 3 ww. Rozporządzenia: „taryfę kształtuje się w taki sposób, aby odbiorca mógł na jej podstawie obliczyć należność odpowiadającą zakresowi usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, określonemu w umowie sprzedaży ciepła lub w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji ciepła albo w umowie kompleksowej”. 

Zmiana grupy taryfowej

Odbiorca, który ze względu na przyjęty w przedsiębiorstwie podział odbiorców na grupy taryfowe, może być dla danego miejsca dostarczania energii elektrycznej zaliczony do więcej niż jednej grupy taryfowej, wybiera jedną spośród tych grup i może wystąpić o jej zmianę, jednak  nie częściej niż raz na 12 miesięcy, a w przypadku zmiany cen i stawek opłat, w okresie 60 dni od wejścia w życie nowej taryfy. Warunki zmiany grupy taryfowej określa zawarta umowa z przedsiębiorstwem energetycznym. 

 

Źródła: 1, 2

 

Opracował Hubert Spychalski