Europejski Green Deal – zapewnienie stabilności systemu energetycznego w Polsce

Europejski Green Deal stanowi zestaw inicjatyw politycznych zaprezentowanych przez Komisję Europejską, której nadrzędnym celem jest osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej. Dla osiągnięcia wskazanego założenia, główny nacisk kładziony jest na dekarbonizacje systemu energetycznego. Zeroemisyjne źródła energii stwarzają nowe możliwości, a jednocześnie niebezpieczeństwa, chociażby w zakresie zapewnienia stabilności sektora energetycznego. Patrząc na nasz grunt należy zadać sobie pytanie w jakim stopniu zabezpieczona jest stabilność energetyczna Polski we wspomnianej inicjatywie.

Niestabilność OZE

Energia z OZE cechuje się na chwilę obecną dużą niestabilnością, ze względu na uzależnienie jej od warunków pogodowych. Jednocześnie aktualne technologie nie pozwalają na efektywne przechowywanie zgromadzonej energii pozyskanej tą drogą. Tym samym zachodzi obawa, czy w przypadku wdrożenia jednego z założeń Green Deal, to jest przekształcenia systemu energetycznego na zeroemisyjny, będziemy w stanie zapewnić tzw. stabilność energetyczną. Pomijając kwestie rozwoju technologii przechowywania energii w postaci wodoru, należy zauważyć rozwiązania, w tym zakresie przygotowane przez Unię Europejską.

Wspólny rynek energetyczny

Unia Europejska, jako główny inicjator wspomnianych przekształceń stwarza szereg impulsów, takich jak np. utworzenie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Unii Energetycznej itp.. Owe inwencje oprócz finansowania przekształceń systemu energetycznego, mają także na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, poprzez solidarność i współpracę między krajami UE, a także utworzenie wewnętrznego rynku energii umożliwiającego swobodny przepływ energii pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wskazane działania mają na celu zapewnienie równowagi energetycznej przy wykorzystaniu „niestabilnych” źródeł energii. UE zdając sobie sprawę jakie problemy aktualnie napotyka energia wyprodukowana z OZE, stara się temu poniekąd przeciwstawić, poprzez wzmocnienie poczucia jedności między krajami członkowski. W tym celu zamierza stworzyć odpowiednią infrastrukturę, która ma stworzyć wspólny rynek energii, który umożliwi optymalne wykorzystanie energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii a jednocześnie zmniejszenie zależności energetycznej UE od państw poza wspólnotowych.

Współpraca państw UE w celu zapewnienia stabilności energetycznej

Reasumując powyższe rozważania, należy wskazać, iż inicjatywa Green Deal, ze względu na zaplecze finansowe a jednocześnie intensyfikacje wdrażania jej założeń stanowi realną propozycję implikacji krajów członkowskich UE w ogólnoświatową konkurencję o kształt gospodarczy świata, opartego o najnowsze technologie. Jedyną zagwozdka w tym zakresie stanowi problem przechowywania energii pozyskanych ze źródeł zeroemisyjnych. Oprócz rozwijania technologii umożliwiających w coraz to efektywniejszy sposób składowanie energii, ciekawe wydają się rozwiązania co do kreowania inicjatywy solidarności wpośród krajów członkowskich UE, które to mają tworzyć wspólny rynek energetyczny. Owe rozwiązania mają na celu zbliżenia nas do tworzenia wspólnoty neutralnej klimatycznie, ale jak widać mają też skłonić do ściślejszej współpracy i jedności co niezaprzeczalnie stało u podstawa powstania Unii Europejskiej