Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia

podsumowanie wydarzeń tygodnia

Coraz bliżej do Świąt, grudzień serwuje nam zimne dni, a w świecie energetyki nie brakuje wydarzeń, które warto poruszyć w podsumowaniu tygodnia, na które zapraszamy.

Sejm wzywa państwa unijne do zawieszenia systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ETS

W czwartek 9 grudnia Sejm podjął uchwałę wzywającą Unię Europejską do zawieszenia systemu handlu uprawnieniami EU ETS i podjęcia działań na rzecz reformy. Projekt uchwały przygotowali posłowie PiS. Jej celem jest poparcie polskiego rządu, który będzie domagać się na posiedzeniu Rady Europejskiej 16 grudnia ustalenia maksymalnej ceny uprawnień do emisji CO2.

Uchwała stanowi, że system EU ETS, który powstał w 2005 roku, by doprowadzić do racjonalnego ekonomicznie i społecznie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, nie spełnia swojego zadania. – System stał się ogromnym zagrożeniem dla Polski po przyjęciu i wdrożeniu nowych narzędzi polityki klimatycznej, które Polska podpisem ówczesnego premiera Donalda Tuska zaakceptowała na szczycie Rady Europejskiej w marcu 2014 roku. Spekulacyjna konstrukcja EU ETS prowadzi do bezprecedensowych wzrostów cen energii, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i całej Unii Europejskiej – podano.

Uchwała głosi dalej, że konstrukcja EU ETS miała wspomagać transformację energetyczną, tymczasem w rzeczywistości ją hamuje. – Polskie firmy, zamiast inwestować w nowoczesne źródła wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, muszą bowiem finansować zakup coraz droższych – w efekcie spekulacji – uprawnień do emisji CO2 – czytamy.

Ceny uprawnień do emisji CO2 w ramach systemu EU ETS przekroczyły dziś 90 euro za tonę.

Dodatek osłonowy przegłosowany w Sejmie

W czwartek 9 grudnia Sejm przegłosował dodatek osłonowy dla polskiej tarczy antyinflacyjnej. Ma on wspomóc zniwelowanie rosnących cen energii i gazu, a także żywności. Na ten cel została przekazana kwota w wysokość 4 mld zł

Jak poinformowała Minister Moskwa, dodatek osłonowy ma zrekompensować ostatnie wzrosty kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz cen podstawowych produktów spożywczych. Wsparcie ma dotyczyć mniej zamożnych rodzin.

Wysokość stawki dodatku uzależniona będzie od wielkości gospodarstwa domowego i ma sięgnąć od 400 zł do 1150 zł rocznie. Dodatki osłonowe nie będą objęte podatkiem dochodowym oraz nie będą podlegały egzekucji.

Dodatek osłonowy ma być wypłacany przez gminy. Wypłata dodatku realizowana będzie w dwóch równych ratach do 31 marca i 2 grudnia 2021 r.

Zostanie również wprowadzony zakaz wstrzymywania dostaw energii elektrycznej do osób najuboższych w najbardziej krytycznym okresie, tj. od 1 listopada do 31 marca oraz w soboty i w dni ustawowo wolne od pracy.

Oprócz dodatków, celem tarczy antyinflacyjnej jest obniżenie podatków VAT na energię elektryczną i gaz ziemny, czy akcyzy na energię elektryczną.

W Gdańsku powstanie największa europejska fabryka bateryjnych magazynów energii

Szwedzki Notrhvolt rozbudowuje swój zakład produkcyjny w Gdańsku, skutkiem czego będzie powstanie największego w Europie zakładu produkującego bateryjne magazyny energii.

W fabryce mają powstawać magazyny o pojemności 5 GWh, a docelowo produkcja ma zostać rozszerzona nawet do 12 GWh. Na rozbudowę hali produkcyjnej przeznaczone zostało 200 milionów dolarów.

Cel szwedzkiej firmy to osiągnięcie rocznej mocy produkcyjnej w Europie do poziomu ponad 150 GWh do roku 2030.

Nowelizacja ustawy prawo energetyczne podpisana przez Prezydenta

W środę 8 grudnia Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy prawo energetyczne której celem jest zminimalizowanie podwyżek cen paliwa gazowego dla gospodarstw i umożliwienie doliczania kosztów do cen w dłuższym okresie 36 miesięcy.

Ustawa umożliwia przedsiębiorstwom energetycznym skorzystanie z tymczasowej i fakultatywnej regulacji w zakresie zatwierdzania taryfy skalkulowanej na podstawie części kosztów uzasadnionych paliwa gazowego, planowanych do poniesienia na okres obowiązywania taryfy.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że przyjęty w ustawie mechanizm gwarantuje przedsiębiorstwom energetycznym możliwość następczego odzyskania faktycznie poniesionych kosztów, których prognozowanie w sytuacji dynamicznego wzrostu cen, obarczone jest dużym ryzykiem. Możliwość doliczania takich kosztów do cen dla odbiorców w gospodarstwach domowych w dłuższym okresie tj. 36 miesięcy od dnia 1 stycznia 2023 r. zapobiegnie ryzyku skumulowanej i jednorazowej podwyżki na rok 2022.

Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi będzie mogło do dnia 30 czerwca 2022 r. przedłożyć prezesowi URE do zatwierdzenia taryfę skalkulowaną na podstawie części kosztów uzasadnionych zakupu paliwa gazowego planowanych do poniesienia w okresie obowiązywania taryfy. Prezes URE wydając decyzję w sprawie zatwierdzenia taryfy na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego określi średni jednostkowy koszt zakupu paliwa gazowego przyjęty do kalkulacji tej taryfy.

Wartość średniego jednostkowego kosztu ustalana będzie w odniesieniu do całkowitego wolumenu paliwa gazowego planowanego do dostarczenia przez przedsiębiorstwo energetyczne w okresie obowiązywania taryfy. W przypadku zatwierdzenia przez prezesa URE taryfy skalkulowanej zgodnie z nowymi przepisami, przy zatwierdzaniu kolejnych taryf tego przedsiębiorstwa uwzględniona zostanie, jako koszty uzasadnione zakupu paliw gazowych, wartość korekty kosztów zakupu paliw gazowych, podano także.

Wzrost średniej ceny sprzedaży paliwa gazowego spowodowany uwzględnieniem rozliczenia części korekty w kolejnej taryfie w okresie 12 miesięcy następujących po okresie stosowania nowej taryfy, nie będzie mógł przekroczyć 25% poziomu średniej ceny, która zostałaby ustalona bez rozliczania tej korekty.

W przepisie przejściowym wskazano, że do taryf na obrót paliwami gazowymi zatwierdzonych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej oraz do wniosków o zatwierdzenie taryf na obrót paliwami gazowymi złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy i do tego dnia nierozpatrzonych, będą mogły znaleźć zastosowanie nowe przepisy pod warunkiem złożenia przez przedsiębiorstwo energetyczne w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji wniosku o zmianę taryfy albo korekty wniosku o zatwierdzenie taryfy.

Putin: Rosja jest w stanie zwiększyć dostawy energii elektrycznej do Europy

Rosyjski prezydent oświadczył, że jego kraj wywiązuje się ze swoich zobowiązań w zakresie dostaw energii zarówno do Grecji, jak i do innych krajów europejskich. Dodał, że w razie potrzeby jest gotowy je zwiększyć.

Uwagi te zostały wygłoszone po spotkaniu z greckim premierem. Obecnie FR pokrywa około 40% greckiego zapotrzebowania na „błękitne paliwo” – poinformował Putin. Wspomniał również, że jest gotowy do wzmocnienia współpracy na tym polu.

W tym miejscu warto podkreślić, że napięta sytuacja na europejskim rynku gazu – zwłaszcza w kontekście PMG – jest ściśle związana z działaniami Rosjan. Najpierw opróżnili oni swoje magazyny zlokalizowane na Zachodzie, a następnie w newralgicznym momencie ograniczyli podaż i opóźniali ich zapełnianie. Spotęgowali tym samym panikę na rynku gazu i próbowali wymusić na Europie przyspieszenie procesu certyfikacji Nord Stream 2. Na szczęście, przynajmniej na razie, bezskutecznie.

W okresie styczeń – listopad 2021 Gazprom przesłał do krajów spoza WNP 171,5 mld m3 gazu, czyli 6,6% więcej r/r. To raczej symboliczny wzrost, kiedy weźmiemy pod uwagę, że ceny surowca biją w tym roku wszelkie rekordy i logika biznesowa podpowiadałaby bardziej zdecydowane działania. One jednak mogłyby stać w sprzeczności z opisanym wyżej politycznym planem dotyczącym Nord Stream 2.

 

Źródła: 1, 2, 3, 4, 5