Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia

podsumowanie wydarzeń tygodnia

Ostatni tydzień listopada już za nami. W energetyce działo się sporo. My podsumowaliśmy wydarzenia z ubiegłego tygodnia, do zapoznania z którym zapraszamy serdecznie. 

Senat przyjął nowelizację prawa energetycznego

W dniu 26 listopada Senat przyjął nowelizację ustawy prawo energetyczne, która ma załagodzić podwyżki cen gazu na rynku. Senat wprowadził poprawki do noweli prawa energetycznego. Zmiany dają możliwość doliczania kosztów przedsiębiorstw energetycznych do cen dla gospodarstw domowych w długim okresie, począwszy od pierwszego stycznia 2023 roku.

Celem nowelizacji jest zapobieganie skokowym podwyżkom cen gazu w 2022 roku. Zakłada, że wzrost cen zakupu gazu w trakcie obowiązywania taryfy będzie można przenieść na kolejne okresy taryfowe.

Sprzedawcy gazu, których taryfy zatwierdza prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE), będą mogli do 30 czerwca 2022 roku przedłożyć do zatwierdzenia taryfę uwzględniającą koszty zakupu gazu planowane w czasie jej obowiązywania. Jeżeli w tym czasie koszty zakupu będą wyższe od zaplanowanych, sprzedawca będzie mógł je odzyskać w kolejnych taryfach, obowiązujących od początku 2023 roku.

Senat odrzucił projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wciąż nie jest znany los prosumentów, w których sprawie od kilku miesięcy trwają dyskusje nad nowelizacją ustawy OZE. Po przegłosowaniu projektu ustawy w Sejmie, zgłoszonego przez posła Marka Suskiego, ustawa trafiła na obrady Senatu. Ten jednakże przegłosowany projekt odrzucił.

Jak czytamy na gramwzielone.pl zdecydowała różnica dwóch głosów. Teraz ustawa wróci do Sejmu, gdzie posłowie popierający nowe rozwiązania dla prosumentów będą potrzebować bezwzględnej większości, aby ustawa została skierowana do podpisu prezydenta. Różnica w głosach posłów może być zbliżona do różnicy w dzisiejszym głosowaniu w Senacie.

Mając jednak na uwadze wynik pierwszego głosowania w Sejmie nad procedowaną nowelizacją ustawy o OZE i niewielką różnicę w głosach zwolenników i przeciwników tej ustawy, sprawa kolejnego głosowania w Sejmie wydaje się otwarta (szczególnie mając na uwadze, że tym razem do przegłosowania nowego prawa dla prosumentów potrzebna będzie bezwzględna większość).

W zeszłym miesiącu do uchwalenia ustawy wystarczyły głosy wszystkich obecnych na posiedzeniu Sejmu posłów PiS w liczbie 222 oraz trzy głosy posłów niezrzeszonych. Przeciwko było 212 posłów opozycji, jednak na sali zabrakło kilkunastu posłów z klubów opozycyjnych, których obecność mogła zablokować wdrażanie nowych przepisów dla prosumentów już w tamtym głosowaniu.

Jednocześnie 26 listopada senatorowie zagłosowali za wniesieniem do Sejmu nowego projektu zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii, który został zgłoszony przez senatorów Koalicji Obywatelskiej i który zawiera inne propozycje rozliczeń prosumentów – w stosunku do rozwiązań zawartych w popieranej przez rząd i odrzuconej dzisiaj przez Senat nowelizacji ustawy o OZE. Za skierowaniem tej ustawy do Sejmu głosowało 49 senatorów, 47 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Ten projekt wprowadza koncepcję tzw. elektroprosumenta, który dzięki posiadaniu magazynu energii ma zyskać m.in. ulgi w opłatach dystrybucyjnych. Projekt zgłoszony przez Koalicję Obywatelską zakłada ponadto wprowadzenie swobody zawierania przez prosumentów umów ze spółkami obrotu i operatorami sieci w sytuacji, gdy obecnie korzystanie z preferencji przewidzianych dla prosumentów wymaga posiadania wyłącznie umowy kompleksowej.

Prosumenci, w myśl ustawy przygotowanej przez KO, mieliby też zyskać swobodę ustalania ze spółkami obrotu warunków sprzedaży energii, a gwarantowanym rozwiązaniem – w przypadku braku indywidualnych ustaleń – byłoby rozliczanie nadwyżek energii wprowadzanej i pobieranej z sieci w stosunku 1:1.

PKN Orlen będzie coraz bardziej „zielony”

PKN Orlen podpisał, wspólnie z innymi podmiotami, w tym z Orlen Południe, porozumienie zakładające zintensyfikowanie prac w obszarze biogazu i biometanu. Rozwój tego sektora OZE wpłynie na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz zmniejszenie importu surowców energetycznych. To już kolejna inicjatywa PKN Orlen, która wpisuje się w strategię ORLEN2030 zakładającą osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku.

„Zgodnie z naszą strategią, rozwijamy biznes w sposób zrównoważony. Angażujemy się w ważne inicjatywy, które przyspieszą rozwój odnawialnych źródeł energii. To perspektywiczna branża, która ma coraz większe znaczenie w polskiej gospodarce i pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Połączenie wiedzy, doświadczenia i potencjału PKN ORLEN oraz pozostałych sygnatariuszy porozumienia będzie istotnym i bardzo potrzebnym impulsem dla wzrostu rynku biogazu i biometanu w Polsce” – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

PKN Orlen do porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu przystąpił wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Pełnomocnikiem Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Aktywów Państwowych, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Ministerstwem Rozwoju i Technologii, a także przedstawicielami m.in. inwestorów, organizacji branżowych i jednostek naukowych.

Podpisane porozumienie zakłada intensyfikację działań w kluczowych dla branży obszarach. To przede wszystkim wypracowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych, skutecznych mechanizmów wsparcia i promocji, a także rozwój lokalnych sieci dystrybucyjnych dla biogazu i biometanu, budowa krajowego łańcucha dostaw, edukacja i wykorzystanie potencjału intelektualnego, uwzględniającego współpracę międzynarodową.

Podjęte działania mają przyczynić się do wzrostu wykorzystania biogazu i biometanu, a co za tym idzie zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zmniejszenia uzależnienia od importu surowców energetycznych. Będzie to możliwe poprzez zagospodarowanie lokalnie dostępnej biomasy rolniczej w biogazowniach i biometanowniach.

Moskwa: Moce produkcyjne OZE wzrosną do 23,5 GW do połowy 2026 roku

Przejście na gospodarkę ekologiczną jest jednym z kluczowych elementów reform przewidzianych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO). Dodając jednocześnie, że w dążeniu do osiągnięcia naszych celów niezbędna jest współpraca państw w regionie V4, która doprowadzi do przyspieszenia transformacji – zaznaczyła Minister klimatu i środowiska na Central European Energy Conference 2021.

„Dekarbonizacja i wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest jednym z kluczowych kierunków Krajowego Planu Odbudowy i Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Dlatego planujemy zreformować istniejące ramy regulacyjne i zwiększyć możliwości inwestycyjne związane z wdrażaniem OZE. W tym zakresie wprowadzone zostaną nowe, uproszczone i przyjazne dla inwestorów ramy regulacyjne dotyczące offshore oraz rozwoju energetyki rozproszonej, w tym prosumentów energii” powiedziała Anna Moskwa

Minister wskazała również, iż rozwój offshore w znacznymi stopniu przyczyni się do wzrostu mocy produkcyjnych OZE w Polsce. Jak wyjaśniła minister klimatu i środowiska, środki z KPO obejmą finansowanie w szczególności poprawy jakości powietrza w Polsce, wspieranie transformacji firm w kierunku zielonej gospodarki oraz zielonej transformacji miast i ich obszarów funkcjonalnych.

Ropa na Nymex w USA tanieje o ponad 6 proc.

Wcześniej surowiec tracił nawet 7,4 proc. Nagłówki o wstrzymywaniu przez wiele krajów podróży z RPA z powodu pojawienia się nowego wariantu koronawirusa, nie sprzyjają nastrojom na rynkach paliw – informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na styczeń kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 73,49 USD, niżej o 6,25 proc. Brent na ICE w Londynie w dostawach na styczeń jest wyceniana po 77,89 USD za baryłkę, niżej o 5,23 proc.

Wahania na rynku ropy są skutkiem pojawienia się nowego wariantu koronawirusa który zdaniem ekspertów jest najgroźniejszym z dotychczas odkrytych i może być odporny na szczepionki. Wirusolodzy wykryli do tej pory prawie 100 przypadków w RPA, związanych z tym wariantem. Rządy na świecie zaostrzają ograniczenia dotyczące podróży z kilku krajów południowej Afryki.

Źródła: 12, 345