Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia

podsumowanie wydarzeń tygodnia

Ostatni tydzień stycznia dobiega końca, za moment wkroczymy w luty, jednakże wcześniej zapraszamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami ze świata energetyki

Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec ustawy o górnictwie i noweli dotyczącej wygaszania węgla

Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec ustawy o górnictwie i noweli dotyczącej wygaszania węgla. Pierwsza ma ustanowić system publicznego wsparcia dla górnictwa węgla kamiennego na kolejne 10 lat, druga zakłada stopniowe ograniczenie wydobycia węgla kamiennego, zawieszenia i następnie umorzenia zobowiązań pieniężnych spółek górnictwa węgla kamiennego objętych systemem wsparcia. Za odrzuceniem uchwały Senatu zagłosowało 236 posłów, 70 było przeciwko, wstrzymało się 152. Wdrożenie proponowanych rozwiązań wymaga jeszcze notyfikacji Komisji Europejskiej.

Ustawa precyzuje m.in. zasady udzielania publicznego wsparcia w postaci dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń, przewiduje zawieszenie spłaty i docelowe umorzenie części zobowiązań górniczych firm wobec ZUS i PFR oraz określa możliwości podwyższania ich kapitału za pomocą emisji skarbowych papierów wartościowych. Określa też koszty tych działań do końca 2031 roku, szacowane na 28 mld 821 mln zł, nie licząc kosztów planowanych umorzeń zobowiązań.

Ustawa, obok budżetowych dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń, zakłada także zawieszenie i docelowe umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika i płatnika, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz ubezpieczenie zdrowotne. Chodzi o stare zobowiązania spółek węglowych, których spłatę w przeszłości odroczono i rozłożone na raty – docelowo miałyby one zostać umorzone wraz z odsetkami za zwłokę, jeżeli KE uzna, iż takie umorzenie jest zgodne z unijnym rynkiem wewnętrznym. Zawieszenie spłat i docelowe umorzenie ma także dotyczyć 1 mld zł pożyczki z PFR, jaki otrzymała Polska Grupa Górnicza.

Sejm odrzucił także senackie veto do nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Za odrzuceniem senackiego veta głosowało 236 posłów, 70 było przeciw, a 152 wstrzymało się od głosu

Nowelizacja ustawy wprowadza do ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego elementy nowego systemu wsparcia dla sektora, poprzez wprowadzenie krajowych podstaw:

– do finansowania ze środków z budżetu państwa dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych,

– dotyczących zawieszenia i następnie umorzenia zobowiązań pieniężnych spółek górnictwa węgla kamiennego objętych systemem wsparcia powstałych do dnia 31 grudnia 2021 r., w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.

Sejm jednogłośnie przyjął zmiany w prawie dla prosumentów

W ekspresowym tempie Sejm uchwalił zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii związane z wdrożeniem nowych zasad rozliczeń prosumentów, które zgodnie z wcześniej uchwalonymi przepisami ma nastąpić już za dwa miesiące.

Najnowsza nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, którą wczoraj przegłosował Sejm, ma związek z poprzednią nowelizacją zakładającą zmianę zasad rozliczeń prosumentów, którzy będą zgłaszać przyłączanie mikroinstalacji od 1 kwietnia 2022 r.

Zmiany przyjęte wczoraj przez Sejm wprowadzają wyjątek od powyższej zasady, a będą mogli z niego skorzystać prosumenci, którzy przystąpili to tzw. projektów parasolowych i na swoje instalacje pozyskali unijne dotacje, a którzy nie zdążą zgłosić przyłączenia przed 1 kwietnia.

Wcześniej, gdy procedowana była poprzednia nowelizacja ustawy o OZE, informacje o potencjalnie negatywnym wpływie na opłacalność domowej fotowoltaiki zmian zasad rozliczeń prosumentów sprawiły, że wiele osób zgłaszających akces do programów parasolowych zaczęło z nich rezygnować, obawiając się braku rentowności inwestycji – nawet mimo wysokiego dofinansowania z Unii Europejskiej.

Rezygnacja uczestników projektów parasolowych – mimo możliwości otrzymania wysokich dotacji do inwestycji w fotowoltaikę, sięgających nawet 85 proc. kosztów kwalifikowanych – oznaczała ryzyko niewypełnienia wskaźników projektów i nałożenia na gminy kar w wysokości nawet 25 proc. wartości projektów.

Dzięki zmianom uchwalonym wczoraj przez Sejm wszyscy uczestnicy projektów parasolowych, którzy podpiszą do 31 marca br. umowę z gminą lub inną instytucją realizującą programy parasolowe, będą mogli zostać przyłączeni do końca 2023 r. i korzystać z dotychczasowych zasad rozliczeń – w przeciwieństwie do pozostałych prosumentów, którzy zgłaszając przyłączanie mikroinstalacji po 31 marca, będą mogli rozliczać się już tylko na nowych zasadach – postrzeganych jako mniej korzystne – zgodnie z mechanizmem tzw. net-billingu.

Co istotne, osoby, które zainstalowały fotowoltaikę przed 1 kwietnia, a które później rozbudują swoje instalacje, będą mogły nadal korzystać z dotychczasowego systemu opustów.

PKN Orlen zapowiada ogłoszenie strategii wodorowej

PKN Orlen w najbliższym czasie ogłosi strategię wodorową grupy, w której zawarte będą elementy obniżenia emisyjności wodoru, jak i jego wykorzystania do celów transportowych – poinformował członek zarządu Orlenu Armen Artwich

„PKN Orlen jako bardzo istotny producent wodoru na cele przemysłowe, ale i równocześnie jego konsument, jest zainteresowany poszukiwaniem sposobów obniżenia jego emisyjności. Z drugiej strony patrzymy z ogromną uwagą na wykorzystanie wodoru do celów transportowych i sprzedaż wodoru na naszych stacjach, zarówno na rynku polskim, jak i czeskim czy słowackim. W obu dziedzinach prowadzimy zaawansowane prace nad aplikacją technologii wodorowych, one stanowią bardzo istotny komponent naszej strategii do 2030 roku. Oba te komponenty będzie spinać strategia wodorowa grupy Orlen, którą planujemy w najbliższym czasie ogłosić” – dodał.

Członek zarządu PKN Orlen wskazał, że jednym z elementów tej strategii jest duży projekt pod nazwą Hydrogen Eagle.

Projekt Hydrogen Eagle to jeden z kluczowych projektów Grupy Orlen wspierających rozwój technologii wodorowych. Zgodnie ze strategią Orlen 2030 i deklaracją osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 r. Grupa Orlen wdraża projekty w całym łańcuchu wartości nisko i zeroemisyjnego wodoru. Celem jest obniżenie emisyjności zakładów produkcyjnych koncernu i jego spółek zależnych oraz rozwój branży związanej z transportem wykorzystującym wodór jako nowe paliwo.

Produkcja nisko i zeroemisyjnego wodoru będzie odbywała się tam w oparciu o odnawialne źródła energii i technologię przetwarzania odpadów komunalnych.

Grupa Orlen, w ramach projektu Hydrogen Eagle, planuje m.in. budowę 9 nowych hubów wodorowych, w tym 5 w Polsce, 3 w Czechach i jednego na Słowacji.

Prezydent podpisał ustawę o ochronie odbiorców paliw gazowych i obniżce podatku VAT na gaz

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu oraz ustawę obniżającą VAT m.in. na gaz od pierwszego lutego do 31 lipca 2022 roku – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Głównym celem ustawy o ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu jest uruchomienie specjalnych instrumentów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w perspektywie krótkoterminowej wspierających gospodarstwa domowe, mieszkańców budynków wielolokalowych i niektórych odbiorców wrażliwych.

Ustawa między innymi rozszerzenie katalogu podmiotów objętych ochroną taryfową do 31 grudnia 2023 roku, o niektóre kategorie odbiorców będących podmiotami realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej (np. podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, szkoły, żłobki, przedszkola, jednostki pomocy społecznej, noclegownie, ochotnicze straże pożarne, organizacje pozarządowe w zakresie działalności pożytku publicznego).

Ponadto ustawa „zamraża” ceny i stawki taryfowe gazu w 2022 roku. Przewiduje, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 roku. Jest to cena maksymalna, co oznacza że odbiorcy którzy zawarli wcześniej umowę z dostawcą, w które są niższe ceny, będą nadal korzystali z tych cen do zakończenia zawartej umowy.

Druga z podpisanych przez prezydenta ustaw obniża stawki podatku od towaru i usług na niektóre towary, w tym między innymi na gaz. Tym samym podatek VAT na gaz ziemny został obniżony do 0 procent. Podatek za energię elektryczną oraz energię cieplną został obniżony do pięciu procent, zaś stawka podatku VAT na benzynę  oraz olej napędowy została obniżona do ośmiu procent.

Ustawa o ochronie odbiorców paliw gazowych wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu, zaś ustawa o obniżce podatku VAT będzie obowiązywać od pierwszego lutego 2022 roku.

Prezydent podpisał nowelę prawa energ. ws. odmowy świadczenia usług dystrybucji paliw gaz

Prezydent podpisał nowelizację prawa energetycznego, która wprowadza zmiany w obszarze prawa do odmowy świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych przez przedsiębiorstwa energetyczne wchodzące w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

„Ustawa wprowadza zmiany w obszarze prawa do odmowy świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych przez przedsiębiorstwa energetyczne wchodzące w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw gazowych przy wykorzystaniu sieci gazowej zasilanej wyłącznie ze źródeł lokalnych i niepołączonej z innymi sieciami gazowymi” – czytamy w komunikacie.

W dotychczasowym stanie prawnym przedsiębiorstwo korzystające z prawa przyznanego ustawą Prawo energetyczne może odmówić świadczenia usług, a dopiero później zwrócić się do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z wnioskiem o wydanie decyzji w tym zakresie. W wypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia, przedsiębiorstwo może odwołać się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), a następnie – w wypadku ponownie niekorzystnego wyroku – złożyć apelację. Do czasu wydawania prawomocnej decyzji, przedsiębiorstwo nie ma obowiązku świadczenia usług dystrybucji.

Celem nowelizacji jest usunięcie lex specialis względem przepisu, umożliwiającego odmówienie świadczenia usług dopiero po uzyskaniu prawomocnej aprobującej decyzji URE.

Po wejściu w życie przepisów noweli przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług w zakresie dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia przed taką odmową.

Zgodnie z nowelizacją, podmiot, właściciel sieci będzie zobligowany dopuścić również innych sprzedawców do korzystania z sieci. Odbiorca będzie mógł zmienić dostawcę i będzie mógł wybrać cenę gazu ziemnego z tych, które są oferowane przez różnych dostawców.

Nowelizacja wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

Źródła: 1, 2, 3, 4, 5