Program

Poniżej prezentujemy Państwu zagadnienia na temat których będziemy dyskutować podczas KEPu ’23. Aby je uporządkować, zostały one podzielone na dwa filary tematyczne. Dzięki temu mogą Państwo już na pierwszy rzut oka zorientować się, jakie będą myśli przewodnie tegorocznego Kongresu. 

Podczas Kongresu odbywać się będą także spotkania towarzyszące.

FILAR I
Bezpieczeństwo energetyczne i oze​

Bezpieczeństwo energetyczne stanowi priorytetowe zagadnienie współczesnego państwa w sferze społecznej, gospodarczej i środowiskowej. W związku z tym państwa Unii Europejskiej dążą do dekarbonizacji sektora energetycznego oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Energia wytwarzana z wiatru czy słońca uchodzi za jedną z najczystszych, a także najtańszych źródeł energii. Ponadto system elektroenergetyczny oparty na oze pozwala zapewnić niezależność w dostawach energii. Należy jednak pamiętać, że energetyka odnawialna ma również wady. Jednym z największych minusów systemu, w którym dominują odnawialne źródła energii, jest niestabilność produkcji energii elektrycznej, uzależnionej w dużej mierze od warunków atmosferycznych. Podejmując dyskusję na temat rozwoju oze, należy zastanowić się nad rolą tych źródeł w miksie energetycznym państw UE, w tym przede wszystkim Polski, a także rozważyć, czy są one w stanie samodzielnie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne.

Poruszane zagadnienia:

 1. Bezpieczeństwo energetyczne w świetle polityki energetycznej UE
 2. Energetyka rozproszona jako gwarant bezpieczeństwa energetycznego
 3. Rola energetyki konwencjonalnej w systemie zdominowanym przez oze
 4. Zależność pomiędzy oze a energetyką jądrową

Przejdź do listy prelegentów

Partnerem panelu jest:

Administracyjny proces inwestycyjny odnawialnych źródeł energii można uznać za jedną z największych barier rozwoju oze w Polsce. Spełnienie wszystkich wymagań formalnych dla farm słonecznych może trwać nawet 46 miesięcy, jeżeli wystąpi niezgodność z lokalnymi dokumentami planistycznymi. W przypadku inwestycji w instalacje pozyskiwania energii z wiatru termin ten może być jeszcze dłuższy. Proces inwestycyjny zakłada wypełnienie licznych obowiązków, na które składa się wiele wymagań. Obecnie legislator proceduje nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która budzi żywą dyskusję wśród grup podmiotów zainteresowanych rozwojem elektrowni fotowoltaicznych. W tym samym czasie odbywają się również prace nad zmianą ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, regulującej tzw. zasadę 10H. Wejście w życie tej nowelizacji zwiększy potencjał dalszego rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie. Na poziomie prawa unijnego dużą zmianą może okazać się RePower EU, który zawiera w sobie wiele rozwiązań tworzących strefy docelowe oze oraz ułatwiających proces inwestycyjny poza tymi strefami.

Poruszane zagadnienia:
 1. Wymagania prawne stawiane inwestycjom z oze po nowelizacji kluczowych aktów prawnych
 2. Koncepcja stref docelowych oze
 3. Rozwiązania ułatwiające proces inwestycyjny oze
 4. Oze jako element interesu nadrzędnego państwa
 5. Korelacja między nowymi zmianami zagospodarowania przestrzennego a RePower EU
Przejdź do listy prelegentów

Partnerem panelu jest:

Logo DLA Piper

Finansowanie instalacji z odnawialnych źródeł energii oraz zastosowanie odpowiednich polityk kredytowania stanowi dla transformacji energetycznej jeden z kluczowych elementów. Pozwala to na konwersję źródeł wytwórczych przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności całego przedsięwzięcia. Postępująca dostępność oraz wzrost popularności projektów oze pozwala na przychylność banków oraz innych instytucji finansujących. W świetle ostatnich regulacji prawnych, ustanawiających maksymalne ceny energii oraz nakładających na wytwórców i podmioty zajmujące się obrotem energią obowiązek odprowadzania odpisu na Fundusz, decyzyjność instytucji finansowych oraz inwestorów została wstrzymana w obawie przed zaniżeniem rentowności projektów i niepewną legislacją. Dlatego zapewnienie stałej ceny energii dla odbiorców oraz dobrej perspektywy finansowania jest dla oze kluczowa.

Poruszane zagadnienia:

 1. Umowa leasingu jako forma korzystania z oze
 2. Formy kredytowania inwestycji oze
 3. Sposoby crowdfundingowe a klasyczny kredyt na inwestycję
 4. Możliwości finansowania dla spółdzielni energetycznych, prosumentów oraz dużych instalacji oze
 5. Przyszłość finansowania inwestycji w świetle maksymalnych cen energii

Przejdź do listy prelegentów

Partnerem panelu jest:

Respect Energy

Proces inwestycyjny w zakresie infrastruktury energetycznej, w tym w szczególności odnawialnych źródeł energii, często budzi wiele emocji społecznych. Niestety przysparza on inwestorowi nie mało problemów wynikających z negatywnego nastawienia społeczeństwa do nowych inwestycji. Wokół obiektów energetycznych krąży wiele mitów, które wzbudzają niepokoje społeczne wśród lokalnej społeczności. Inwestorzy na drodze realizacji swoich projektów spotykają się również z nieprzychylnością organów administracji publicznej, która niechętnie wchodzi w dialog. Powyższe czynniki wpływają na długość realizacji całego przedsięwzięcia. Często powstaje pytanie, jak inwestor powinien kształtować swoje relacje ze społecznością lokalną. Coraz częściej celem ustawodawcy jest włączenie grup interesu do procesu inwestycyjnego z oze, co widać poprzez ustawowe zwiększenie liczby konsultacji społecznych.

Poruszane zagadnienia:

 1. Kształtowanie wspólnej wizji rozwoju regionu
 2. Dialog z organami administracji publicznej
 3. Edukacja społeczności lokalnej w znaczeniu rozwoju infrastruktury energetycznej
 4. Budowanie relacji z jednostką samorządu terytorialnego i jej mieszkańcami

Przejdź do listy prelegentów

Partnerem panelu jest:

Najwyższa Izba Kontroli w raporcie dotyczącym rozwoju branży offshore negatywnie oceniła działania podjęte w kierunku rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. W związku z niezadowalającym rozwojem branży offshore bezpieczeństwo energetyczne Polski po 2025 roku może stać pod znakiem zapytania. Administracja rządowa nie podjęła wystarczających działań, sprzyjających rozwojowi branży morskiej energetyki wiatrowej, co ostatecznie może przełożyć się na zaburzenie harmonogramów
inwestycyjnych dla polskiego offshoru. Działania ustawodawcy w czwartym kwartale 2022 r. przyniosły kolejne zmiany w ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Jednak nie są one wystarczające i należy w tym zakresie podjąć kolejne kroki legislacyjne.

Poruszane zagadnienia:

 1. Potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce
 2. Status decyzji lokalizacyjnych dla nowych morskich farm wiatrowych w Polsce
 3. Krajowa legislacja z rozwój morskiej energetyki wiatrowej
 4. Finansowe aspekty projektów offshore
 5. Zmiany regulacji prawnych w kierunku uproszczenia procesów inwestycyjnych w zakresie offshore

Przejdź do listy prelegentów

Partnerem panelu jest:

ENPROM

FILAR II
Zielona energia dla przedsiębiorstw​

Wysokie ceny energii i surowców energetycznych przekładają się na koszty usług i produktów, co ma znaczący wpływ na gospodarkę, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wysokie ceny energii, z którymi muszą się mierzyć odbiorcy, prowadzą do powstania pytań, w jaki sposób można zabezpieczyć się przed wzrostem cen energii elektrycznej. Niezwykle istotne zagadnienia, takie jak zabezpieczenie dostaw energii po stałych cenach, czy inwestycja we własne źródło wytwórcze, mogą być odpowiedzią na nurtujące przedsiębiorców kwestie. Okoliczności, z jakimi muszą się mierzyć odbiorcy energii powodują konieczność podjęcia dyskusji na temat zabezpieczenia cen energii.

Poruszane zagadnienia:

 1. Mechanizmy odgórnego i dobrowolnego ograniczenia zużycia
 2. Zabezpieczenie dostaw energii po stałych cenach
 3. Opłacalność własnego źródła wytwórczego
 4. Optymalizacja biznesu w kryzysie energetycznym
 5. Zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed wzrostem cen energii

Przejdź do listy prelegentów

Partnerami panelu są:

Coraz wyższe koszty energii elektrycznej, stawiają funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw pod znakiem zapytania. Na rynku spotykamy jednak kilka modeli biznesowych, które mogą zoptymalizować koszty zakupu energii elektrycznej. Wśród nich należy wymienić między innymi umowy cPPA oraz PPA, które z roku na rok zyskują na popularności ze względu na swoją atrakcyjność i alternatywne rozwiązanie dla tradycyjnych form zakupów energii oraz możliwość redukcji śladu węglowego.

Poruszane zagadnienia:

 1. Modele sprzedaży energii elektrycznej dla przedsiębiorców
 2. Redukcja śladu węglowego przez wykorzystanie zielonej energii
 3. Zakup energii elektrycznej w modelu PPA i cPPA
 4. Leasing źródła wytwórczego OZE i usługi typu as a service
 5. Regulacje wspierające korzystanie z modeli biznesowych m.in. linie bezpośrednie
 6. Relacje instytucji finansowych z zielonymi odbiorcami energii

Przejdź do listy prelegentów

Partnerami panelu są:
OX2 zielone logoRespect Energy

Zapewnienie bilansu w systemie elektroenergetycznym jest równoznaczne z zapewnieniem jego bezpiecznej pracy. Niestety coraz częściej dostrzegamy, że środki, jakimi dysponuje operator sieci przesyłowej, mogą nie wystarczyć w obliczu dynamicznie postępującej transformacji energetycznej. Obecna sytuacja stanowi podstawę do podjęcia dyskusji na temat aktywnego udziału strony podażowej w bilansowaniu systemu poprzez usługi systemowe.

Poruszane zagadnienia:

 1. Analiza usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru przez odbiorców (IRP)
 2. Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii na rynku bilansującym
 3. Udział wytwórców oze w usługach regulacji częstotliwości i mocy
 4. Inicjatywy bilansowania społeczności energetycznych oraz odbiorców indywidualnych
Przejdź do listy prelegentów

Partnerem panelu jest:
ONDE Ecological Projects Poland

Pod pojęciem paliw alternatywnych rozumiemy źródła energii, które, nawet częściowo, stanowią substytut dla napędów pochodzących z ropy naftowej. Wśród nich wyróżniamy takie substancje jak wodór, amoniak, czy biometan. Udział tych paliw w miksie energetycznym przyczyni się do spełnienia założeń klimatycznych na najbliższe dekady. Inwestycje w paliwa alternatywne doprowadzą do redukcji emisji w transporcie lądowym i powietrznym, a także w dłuższej perspektywie umożliwią przejście na gospodarkę opartą na energetyce rozproszonej. Dzięki wykorzystaniu zamienników ropy naftowej zmniejszy się również uzależnianie państw członkowskich Unii Europejskiej od państw trzecich, takich jak Rosja czy Stany Zjednoczone.

Poruszane zagadnienia:

 1. Finansowanie inwestycji w zakresie paliw alternatywnych
 2. Kierunki polskiej strategii wodorowej na tle unijnej legislacji
 3. Potrzeba regulacji prawnych w zakresie paliw alternatywnych
 4. Znaczenie zielonych paliw dla rynku energii

Przejdź do listy prelegentów