III filary finansowe Green Dealu

Transformacja energetyczna Unii Europejskiej będzie wymagała ogromnych nakładów pieniężnych, które do roku 2050 będą spożytkowane na działania przyczyniające się do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Unia Europejska opracowała specjalny Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji. Opiera się on na trzech filarach. Pierwszy z nich będzie zapewniał finansowanie w formie dotacji, zaś dwa pozostałe realizowane będą przez InvestEU oraz instrument pożyczkowy Europejskiego Banku Pożyczkowego.

Fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji

40 miliardów euro, to kwota która będzie odpowiadać środkom przeznaczonym na wsparcie krajów Unii Europejskiej w procesie transformacji.

10 miliardów euro z całej kwoty ma pochodzić ze środków budżetowych UE. Pozostałe środki to zewnętrzne dochody przeznaczane na określony cel pochodzące z Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy

InvestEU

Budżet programu wynosi 1,8 mld euro. Środki te zostaną przeznaczone na cele sprawiedliwej transformacji.
InvestEU będzie wspierał inwestycje realizowane nie tylko na obszarach objętych sprawiedliwą transformacją, ale także w innych regionach, pod warunkiem, że projekty te przyniosą korzyści obszarom objętym transformacją.

Instrument pożyczkowy Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Instrument obejmie 1,5 miliarda euro dotacji z budżetu UE i do 10 miliardów euro pożyczek ze źródeł własnych Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Instrument umożliwi zmobilizowanie do 25–30 mld euro inwestycji w celu pomocy terytoriom i regionom najbardziej dotkniętym przejściem na gospodarkę neutralną dla klimatu. Istotne jest to, że instrument pożyczkowy priorytetowo traktować będzie te, które mają mniejszą zdolność do radzenia sobie z kosztami.