Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia

podsumowanie wydarzeń tygodnia

Tydzień dobiega końca, a zatem zapraszamy Was do zapoznania się z podsumowaniem wydarzeń tygodnia ze świata energetyki.

Gazprom rozpoczyna spór arbitrażowy z PGNiG. Chce podwyższenia ceny za gaz

Jak czytamy na portalu energetyka24.pl, PGNiG otrzymało od Gazpromu wezwanie na arbitraż dotyczące żądania zmiany warunków cenowych gazu dostarczanego na podstawie kontraktu jamalskiego. Rosyjska spółka oczekuje podwyższenia ceny kontraktowej z mocą wsteczną.

14 stycznia 2022 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo otrzymało od pełnomocnika PAO Gazprom i OOO Gazprom Export wezwanie na arbitraż przed Trybunałem Arbitrażowymad hoc z siedzibą w Sztokholmie, dotyczące żądania zmiany warunków cenowych gazu dostarczanego na podstawie kontraktu jamalskiego. Gazprom oczekuje podwyższenia ceny kontraktowej z mocą wsteczną, w ramach wniosków o renegocjację Gazpromu z 8 grudnia 2017 r. oraz 9 listopada 2020 roku.

PGNiG kontynuuje działania w kierunku zmiany warunków cenowych dostaw gazu ziemnego realizowanych na podstawie kontraktu jamalskiego. Należy podkreślić, że ww. wnioski Gazpromu o renegocjację zostały złożone w odpowiedzi na wnioski PGNiG o obniżenie ceny kontraktowej z dnia 1 listopada 2017 r. i 1 listopada 2020 r., przy czym, w warunkach rekordowo wysokich cen gazu w Europie, wniosek PGNiG z listopada 2020 r. został zmodyfikowany 28 października 2021 roku.

Sejm uchwalił ustawę, która ma chronić odbiorców gazu

Za ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych głosowało 441 posłów, nikt nie głosował przeciw, a wstrzymał się jeden poseł.

Jak podaje BiznesAlert.pl, Posłowie zagłosowali także za zgłoszoną podczas drugiego czytania poprawką przewidującą objęcie ochroną także spółdzielni socjalnych w ich podstawowej działalności, czyli wspierania np. osób z niepełnosprawnościami, dotkniętych kryzysem bezdomności czy wykluczeniem.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych zakłada, że z zatwierdzanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf na gaz – obok gospodarstw domowych, które korzystają z nich obecnie – korzystać będą mogli także inni wymienieni odbiorcy. Mają to być: podmioty zapewniające świadczenie opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, uczelnie i instytucje prowadzące działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, podmioty prowadzące żłobki i przedszkola, kościoły i inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną oraz archiwalną, a także ochotnicze straże pożarne. Z ochrony taryfowej będą mogły skorzystać także inne niż uczelnie instytucje, które tworzą system szkolnictwa wyższego i nauki i realizują zadania polegające na działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej.

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie automatycznie zostaną objęte taryfami. Zarządcy mają składać oświadczenia, w których deklarują, jaką część kupowanego przez nich gazu trafia na cele inne niż mieszkaniowe. Część ta będzie wyłączona z taryfowania.

Ustawa wyklucza możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych gazu w 2022 roku. Przewiduje, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 roku. Cena ta ma charakter ceny maksymalnej, co oznacza, że wobec odbiorców, którzy wcześniej zawarli umowę z dostawcą, przewidującą niższą cenę, stosuje się tę niższą cenę do czasu wygaśnięcia umowy. Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15 proc. przychodu.

Jednocześnie ustawa przewiduje, że sprzedawcom gazu do odbiorców objętych taryfami będzie przysługiwać rekompensata – różnica między faktyczną ceną zakupu a ceną sprzedaży według taryfy. W przypadku sprzedawcy z urzędu rekompensata to różnica między cenami cennikowymi na 1 stycznia 2022 roku a jego taryfą.

Jest porozumienie kończące spór w Polskiej Grupie Górniczej

14 stycznia Polska Grupa Górnicza podpisała porozumienie z organizacjami związków zawodowych działającymi przy niej. Podaje BiznesAlert.pl

Zgodnie z porozumieniem pracownikom zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie, którego łączny fundusz będzie stanowił łącznie blisko 70 tys. zł z narzutami. Dodatkowe środki zgodnie z porozumieniem zostaną wypłacone 1 marca 2022 roku. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne za rok 2021 w porozumieniu zostało ustalone na poziomie 8 200 zł. Zgodnie z zapisami dokumentu porozumienie kończące spór zbiorowy obowiązuje od dnia podpisania, tj. 14 stycznia 2022 roku.

Związkowcy grozili, że w razie braku porozumienia zablokują dostawy węgla do elektrowni w Polsce od 17 stycznia.

Największa elektrownia szczytowo-pompowa na świecie rozpoczęła pracę

Portal gramwzielone.pl podaje, że  Chinach została uruchomiona wielka elektrownia szczytowo-pompowa, której moc sięga 3,6 GW. Tego rodzaju infrastruktura bardzo się przyda Chińczykom, aby stabilizować system energetyczny, w którym w szybkim tempie rośnie znaczenie zależnej pogodowo generacji z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych.

Na początku 2022 roku pracę w chińskim systemie elektroenergetycznym rozpoczęła wielka elektrownia szczytowo-pompowa o mocy 3,6 GW i jest to największy na świecie tego rodzaju obiekt pod względem nominalnej mocy (Chińczycy nie podają pojemności).

Inwestycja została oddana do użytku w dwóch etapach, w każdym uruchomiono instalacje o mocy po 1,8 GW. Cała elektrownia składa się z 12 jednostek o mocy po 300 MW.

Inwestycja została zrealizowana w Fengning w prowincji Hebei przez State Grid Corporation of China. Jej koszt wyniósł 19,2 mld juanów, czyli około 12 mld złotych. 

Celem tego projektu jest stworzenie bufora dla systemu elektroenergetycznego w regionie Pekinu, który ma być zasilany energią pochodzącą z ogromnych farm wiatrowych i fotowoltaicznych znajdujących się w prowincji Hebei oraz w Regionie Autonomicznym Mongolii Wewnętrznej.

Senat odrzucił nowelę dotyczącą wygaszania wydobycia węgla kamiennego

Senat odrzucił nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zakładającą stopniowe ograniczenie wydobycia węgla kamiennego zawieszenia i następnie umorzenia zobowiązań pieniężnych spółek górnictwa węgla kamiennego objętych systemem wsparcia. Za wnioskiem o odrzucenie noweli głosowało 52 senatorów, przeciwnych było 46 senatorów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja ustawy wprowadza do ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego elementy nowego systemu wsparcia dla sektora, poprzez wprowadzenie krajowych podstaw:

1) do finansowania ze środków z budżetu państwa dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych,

2) dotyczących zawieszenia i następnie umorzenia zobowiązań pieniężnych spółek górnictwa węgla kamiennego objętych systemem wsparcia powstałych do dnia 31 grudnia 2021 r., w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.

Zmiany w ustawie miałyby przełożyć się na wydatki budżetu państwa w kwocie 28 821 mln zł w latach 2022–2031.

Na finanse publiczne miałyby wpływ dopłaty do ograniczania wydobycia oraz zawieszenie i docelowo umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika i płatnika, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz ubezpieczenie zdrowotne w taki sposób, że o wysokość umorzenia zostaną pomniejszone wpływy do wymienionych funduszy, co będzie skutkowało koniecznością wyrównania niedoboru środków przez budżet państwa. Czytamy na portalu wysokienapiecie.pl

 

Źródła: 1, 2, 3, 4, 5